Arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid

Binnen het arbeidsrecht wordt de regelgeving rondom arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid steeds complexer. In toenemende mate worden verplichtingen opgelegd aan zowel werkgever als werknemer. Onder meer door de Wet Poortwachter. Wat moet er in een Plan van Aanpak staan? Welke re-integratie-inspanningen mag u verwachten van een werknemer? Bestaat er binnen uw organisatie passende arbeid voor uw zieke werknemer? Wat mag u verwachten van uw arbodienst of verzuimspecialist? Wat zijn de (financiële) gevolgen indien u eigenrisicodrager wordt? Wat kunt u doen tegen een loonsanctie?

Indien u eigenrisicodrager bent is het belang van snelle werkhervatting des te groter, gelet op de financiële consequenties. Daarnaast is ook de aandacht van de wetgever voor werknemers die vanuit een werksituatie in een uitkeringssituatie terecht komen de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Hierbij zijn reeds maatregelen genomen. Onder meer door invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZava), op grond waarvan het premiedifferentiatiestelsel in het leven is geroepen. Regulatie van het verzuim binnen uw organisatie is daarom des te belangrijker.

Ons arbeidsrechtteam heeft de nodige specialistische kennis in huis om uw vragen en zorgen met betrekking tot zieke werknemers uit handen te nemen. Wij adviseren bij de begeleiding van re-integratietrajecten en helpen u loonsancties te voorkomen. Daarnaast beschikken onze advocaten over brede kennis op het terrein van sociale zekerheid en hebben we ervaring met de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Wij staan u graag bij in eventuele bezwaar- of beroepsprocedure bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Centrale Raad van Beroep (CRvB).