Aansprakelijkheid, Geschillen & Procedures

Iedere onderneming loopt het risico te worden geconfronteerd met schade. Uitgangspunt is dat iedere partij zijn eigen schade draagt, tenzij een andere partij aansprakelijk is voor de schade.

Afspraken over de verdeling van aansprakelijkheid en risico’s kunt u vastleggen in een contract. Naast gemaakte contractuele afspraken dienen ondernemingen zorgvuldig te handelen en rekening te houden met eisen van redelijkheid en billijkheid. Ook kan het zijn dat specifieke zorgvuldigheidsnormen gelden. Zo dienen onder meer artsen, advocaten, accountants, makelaars en assurantietussenpersonen zich te houden aan specifieke zorgvuldigheidsnormen. Voorts lopen bijvoorbeeld fabrikanten, importeurs en handelaren lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld voor ondeugdelijke producten.

Onze advocaten procederen daarnaast veelvuldig over geschillen over onder meer de totstandkoming, uitleg of uitvoering van commerciële contracten.

Is een geschil of procedure onvermijdbaar, dan kunt u een beroep doen op de deskundigheid van onze advocaten. Zij kunnen u adviseren over uw positie en mogelijkheden, zoals het leggen van beslag en het opstarten van een kort geding. Daarbij is van belang te realiseren dat het procesrecht vele fatale (en soms korte) termijnen kent.

Het is van belang een procesrechtelijke strategie te kiezen die bij uw probleem of situatie past. Onze advocaten hebben veel ervaring als het op procederen aankomt, zowel bij rechtbanken, gerechtshoven als de Hoge Raad. Ook nationale in internationale arbitrage behoort tot het werkterrein van onze (proces)advocaten.

Goed procederen begint in bijna alle gevallen met een heldere uiteenzetting van de feiten, ook als deze omvangrijk of complex zijn. In alle gevallen wordt de ruime proceservaring van onze advocaten gecombineerd met een gedegen kennis van het betreffende rechtsgebied waarover wordt geprocedeerd. Daarbij worden regelmatig advocaten van andere secties vanwege hun specialistische kennis bij een procedure betrokken.