Concentratiecontrole

Op basis van de Europese regels inzake het concentratietoezicht zijn geplande fusies, overnames en sommige soorten joint ventures, waarbij de betrokken ondernemingen bepaalde omzetdrempels overschrijden, onderworpen aan het voorafgaande toezicht van de Europese Commissie. Indien de omzetten van de betrokken ondernemingen deze Europese drempels niet overschrijden, kan de transactie onderworpen zijn aan het toezicht van één of meer nationale autoriteiten, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Is bij de fusie of overname een ‘zorgaanbieder’ betrokken, dan kan sprake zijn van een meldingsplicht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het is verboden een onder het concentratietoezicht vallende transactie tot stand te brengen voordat goedkeuring is verkregen van de bevoegde toezichthouder(s). Ondernemingen die de concentratieregels niet naleven riskeren hoge boetes en kunnen worden verplicht hun transactie (deels) ongedaan te maken.

Is uw organisatie betrokken bij een transactie waardoor de zeggenschap over een onderneming wijzigt? Dan is het, gezien de ingrijpende consequenties, van groot belang in een vroeg stadium aandacht te schenken aan het mededingingsrecht. Let op: ook outsourcing van een afdeling kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een meldingsplichtige concentratie.

De informatie die in het kader van een concentratiemelding wordt verstrekt, moet volledig en juist zijn. Bij een onvolledige melding kan de toezichthouder besluiten de melding niet te behandelen of om  aanvulling vragen. De termijn voor het nemen van een besluit (vier weken in geval van een ACM melding) wordt op dat moment opgeschort, zodat de beoogde transactie vertraging oploopt. Naast tijdverlies kan het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie onder omstandigheden resulteren in een administratieve boete. Onze specialisten hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van ondernemingen bij meldingstrajecten bij de Europese Commissie, de ACM en de NZa. Bij tijdige inschakeling kunnen wij voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.