Markt en Overheid

Er is een breed scala aan situaties denkbaar waarbij ondernemingen concurrentie ondervinden van overheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het exploiteren van parkeergarages of fietsenstallingen door gemeentelijke bedrijven, de verhuur van vastgoed dat in handen is van de overheid en muziek- of sportonderwijs vanuit een overheidsinstelling. De wet Markt en Overheid verplicht overheden bij het verrichten van dit soort activiteiten een aantal gedragsregels na te leven en beoogt daarmee oneerlijke concurrentie door overheden tegen te gaan.

Het gaat om de volgende gedragsregels:

  • Integrale kostenberekening: overheden moeten ten minste alle integrale kosten van economische activiteiten doorberekenen in de verkoopprijs.
  • Bevoordelingsverbod: overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven.
  • Gegevensgebruik: gegevens die overheden hebben verkregen in de uitoefening van hun publiekrechtelijke bevoegdheden mogen zij alleen gebruiken voor de uitoefening van economische activiteiten, indien andere organisaties of bedrijven (onder dezelfde voorwaarden) over die gegevens kunnen beschikken.
  • Verbod op functievermenging: indien een overheid een bepaalde economische activiteit uitoefent en ten aanzien van die activiteit tevens een bestuurlijke rol heeft, dient zij te waarborgen dat niet dezelfde personen betrokken zijn bij de bestuurlijke en de economische activiteit.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de gedragsregels. De ACM kan uit eigen beweging toezicht uitoefenen, of optreden naar aanleiding van klachten of signalen van bijvoorbeeld gedupeerde ondernemingen. De ACM kan bij besluit verklaren dat zij een overtreding van de gedragsregels heeft vastgesteld of, wanneer zij meent dat dit niet afdoende is, aan de overheid een last onder dwangsom opleggen om beëindiging van de overtreding af te dwingen. Gedupeerde ondernemers kunnen ook een procedure aanspannen bij de civiele rechter.

Banning Advocaten beschikt over bijzondere expertise op het vlak van Markt en Overheid gerelateerde vraagstukken. Tot onze cliëntenkring behoren zowel overheden als ondernemingen.