Staatssteun

Overheden kunnen de concurrentie vervalsen door steunmaatregelen toe te kennen aan ondernemingen. Een steunmaatregel kan zich in verschillende verschijningsvormen voordoen. Niet alleen in de vorm van subsidies, verstrekking van leningen of garanties tegen “zachte” voorwaarden, maar ook in de vorm van lastenverlichting, zoals ontheffingen, vrijstelling/verlaging van leges en in de vorm van niet-marktconforme transacties. In al deze gevallen kan sprake zijn van staatssteun, die ter goedkeuring dient te worden gemeld bij de Europese Commissie.

Na melding beoordeelt de Commissie of inderdaad steun wordt verleend en zo ja, of die steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Zolang de Commissie niet op een melding heeft beslist, mag voorgenomen steun niet ten uitvoer worden gelegd. Gebeurt dat wel, dan bestaat de kans dat het project moet worden stilgelegd of achteraf de steun, vermeerderd met rente, moet worden teruggevorderd van de begunstigde.

Onze specialisten hebben ruime ervaring met het bijstaan van zowel overheden als ondernemingen in diverse staatssteundossiers. De dossiers waar wij bij betrokken zijn lopen uiteen van de beoordeling van staatssteunrisico’s bij grondtransacties met overheden, tot aan het staatssteunproof vormgeven van complexe financieringsafspraken in het kader van publiek private samenwerkingen. Een spraakmakend dossier waarbij onze advocaten betrokken zijn geweest, betreft het onderzoek van de Europese Commissie naar mogelijk verboden staatssteun aan Nederlandse voetbalclubs.