Wetsvoorstel terugvordering staatssteun

28 juni 2016

Op 15 juni 2016 is het wetsvoorstel “Wet terugvordering staatssteun”gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor internetconsultatie. Het doel van het wetsvoorstel is te bewerkstelligen dat staatssteun die van de Europese Commissie teruggevorderd moet worden, ook daadwerkelijk teruggevorderd kan worden. Tot 27 juli 2016 kan op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting worden gereageerd.

Terugvorderingsplicht

Indien (decentrale) overheden staatssteun verlenen die door de Europese Commissie als onrechtmatig wordt aangemerkt, moet de steun, inclusief de daarover genoten rente, onverwijld worden teruggevorderd. Het gaat erom dat het marktvoordeel dat een begunstigde onderneming opzichte van zijn concurrenten door de staatssteun heeft genoten ongedaan wordt gemaakt – en de voorheen bestaande marktsituatie wordt hersteld.

Het is aan de EU lidstaat als adressant van een Commissiebesluit om ervoor te zorgen dat het nationale recht voorziet in de grondslagen en procedures die voor terugvordering zijn vereist. Het Nederlandse recht bevat een dergelijke sluitende set regels nog niet voor alle gevallen. Het wetsvoorstel beoogt in die leemte te voorzien.

Eenduidige grondslag terugvordering

Het wetsvoorstel voorziet in een eenduidige grondslag en regeling voor terugvordering van staatsteun. Dit ter vervanging van de huidige situatie. Op dit moment bestaat in Nederland een veelheid aan meer of minder toereikende nationaalrechtelijke grondslagen, regelingen en rechtsgangen.

Het wetsvoorstel geeft het bestuursorgaan dat het aangaat de bevoegdheid én de verplichting om de terug te vorderen staatssteun van elke betrokken begunstigde terug te vorderen. Dit gebeurt door het sturen van een beschikking tot betaling. Op de invorderingsprocedure zijn de spelregels uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Tegen de beschikking staat in eerste en enige aanleg beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Fiscale steun uitgezonderd

Het wetsvoorstel heeft betrekking op alle soorten steun, met uitzondering van fiscale steun. Voor fiscale steun regelt het wetsvoorstel dat deze met behulp van bestaande instrumenten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) moet worden teruggevorderd, indien een Commissiebesluit dat vergt.

Bestemming teruggevorderde steun

Het wetsvoorstel regelt ook de bestemming van teruggevorderde staatssteun. Als een bestuursorgaan van het Rijk de steun heeft verstrekt komt de geldsom bij geslaagde terugvordering toe aan de Staat. Als een decentrale overheid de steun heeft verstrekt komt de geïnde geldsom toe aan de betreffende decentrale overheid.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Meer weten over staatssteun en terugvordering?

Voor vragen over het wetsvoorstel en de mogelijke implicaties voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.