Uitspraak Hoge Raad: Vaststelling schadeloosstelling, beleggingsschade?

expertise:

Cassatie

05 februari 2015

Onteigeningsrecht. Vaststelling schadeloosstelling, beleggingsschade? Duurzame belegging, redelijk belang bij herbelegging. Vergoeding kosten deskundige bijstand in bestuurlijke procedure voorafgaand aan onteigeningsbesluit? Afdeling 3.4 Awb; ingrijpende aard onteigening, art. 1 Eerste Protocol, art. 14 Gw. Belang deskundige bijstand in de bestuurlijke fase, rechtstreeks verband met onteigeningsgeding. Totstandkomingsgeschiedenis art. 50 lid 4 Ow. Beoordelingsruimte rechter omtrent redelijkheid kosten deskundige bijstand (HR 18 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0547, NJ 2013/303).

ECLI:NL:HR:2015:250, 6 februari 2015, nr. 13/05261

Klik hier voor de volledige uitspraak.