Solistische Werknemer Vormt Een Aanzienlijk Aanbestedingsrisico Voor Werkgevers: Advies en Inzichten

01 maart 2017

Bidmanagers of andere werknemers die tijdens een aanbesteding een valse verklaring indienen, zoals bijvoorbeeld een verzonnen tevredenheidsverklaring, kunnen hun werkgever hiermee ernstig benadelen. Niet alleen bij de desbetreffende aanbesteding, maar ook bij alle andere aanbestedingen die in de volgende 3 jaar plaatsvinden.

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) heeft in Advies 386 (gepubliceerd op 20 februari 2017) bepaald dat het indienen van een vervalste tevredenheidsverklaring bij een vorige aanbesteding wordt beschouwd als een ‘ernstige beroepsfout’ volgens artikel 2.13.7 aanhef en onder c ARW 2016.

Deze fout moet bij toekomstige aanbestedingen gedurende 3 jaar worden gemeld in het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument). Wanneer dit niet gebeurt, is sprake van een ‘valse verklaring’ volgens artikel 2.13.7 aanhef en onder h, ARW 2016. Indien de facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing wordt verklaard, moet de betreffende onderneming van de aanbestedingsprocedure worden uitgesloten. De gevolgen van valse verklaringen kunnen dus zeer ingrijpend zijn.

Lering die we hieruit kunnen trekken voor de praktijk omvatten:

**Investeren in compliance**

Het vervalsen van een tevredenheidsverklaring zoals in Advies 386 can grote gevolgen hebben. In dit specifieke geval was de verklaring op eigen houtje opgesteld en ingediend door de werknemer toen deze besefte dat de noodzakelijke verklaring niet op tijd beschikbaar was voor de aanbestedingsprocedure. Door deze individuele actie kwam zijn werkgever in grote problemen. De onderneming werd terecht uitgesloten van deelname aan de aanbesteding waarin de valse verklaring werd ingediend. Bovendien loopt de onderneming het risico te worden uitgesloten van toekomstige aanbestedingen, tenzij voldoende maatregelen zijn genomen om de betrouwbaarheid van de onderneming aan te tonen.

Dit toont nogmaals aan dat het essentieel is om naast commerciële vaardigheden van je bidteam te investeren in compliance. Als een werknemer een fout maakt die kan worden opgevat als een ernstige beroepsfout, kan deze fout bijna altijd worden toegeschreven aan de onderneming. Commerciële werknemers kunnen inschattingsfouten voorkomen door regelmatig aan een aanbestedingsrechtelijk compliance-programma deel te nemen.

**Wees transparant over fouten uit het verleden**

Transparantie is van essentieel belang bij fouten. Dit betekent concreet dat inschrijvers verstandig doen om gedrag dat mogelijk als een ernstige fout kan worden beschouwd en dat minder dan 3 jaar geleden heeft plaatsgevonden, te melden in het UEA. Om uitsluiting te minimaliseren, moet nauwkeurig worden uitgelegd welke maatregelen zijn genomen om betrouwbaarheid aan te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Hier kun je onze eBooks en nieuwsbrieven downloaden. Wil je meer weten? Stuur een vrijblijvende mail naar Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.