Inwerkingtreding ‘nieuwe’ Europese Grondwet oftewel Verdrag van Lissabon

expertise:

Mededinging & Regulering

10 december 2009

Het Verdrag van Lissabon is de opvolger van de in 2005 door Nederland en Frankrijk afgewezen Europese Grondwet. Op 14 december 2007 werden de Europese regeringsleiders en staatshoofden het eens over het Verdrag van Lissabon. Het Verdrag is in het leven geroepen om de Europese Unie ’beter’ bestuurbaar te maken. Voordat het verdrag in werking kan treden moeten alle lidstaten het verdrag elk apart goedkeuren (ratificeren). Het verdrag is op 1 december 2009 in werking getreden. Het Verdrag van Lissabon is een aanpassing, geen vervanging van de huidige EU- en EG-verdragen.

In de afgelopen 50 jaar zijn Europa en de rest van de wereld aanzienlijk veranderd. In deze constant veranderende, geglobaliseerde wereld staat Europa voor meer uitdagingen dan ooit tevoren, zoals o.a. vergrijzing, klimaatverandering, energievoorziening en terrorisme en criminaliteit.

De EU-landen kunnen die vaak grensoverschrijdende kwesties niet meer alleen aan. Europese samenwerking zou kunnen zorgen voor de oplossingen die de Europeanen verwachten. Maar om alle uitdagingen aan te kunnen, moet Europa moderniseren. De gemeenschappelijke regels die in de verdragen zijn vastgesteld moeten dan ook worden geactualiseerd.

Juist dat is de bedoeling geweest van het verdrag dat in december 2007 in Lissabon is ondertekend. Het zogenoemde Hervormingsverdrag heeft de bestaande verdragen aangepast. Dit was noodzaakzakelijk om de huidige lidstaten bestuurbaar te houden. Nadat het Hervormingsverdrag in Lissabon was ondertekend, wordt het verdrag het ‘Verdrag van Lissabon’ genoemd.

In het licht van de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Europeanen, hebben de staatshoofden en regeringsleiders deze nieuwe regels in het Verdrag van Lissabon vastgelegd: wat moet de Unie voortaan doen en hoe moet dat gebeuren? Met het Verdrag van Lissabon worden de Europese instellingen en hun werkmethoden aangepast, de EU democratischer gemaakt en onze fundamentele waarden steviger verankerd.

Met het Verdrag van Lissabon kan de EU zich bovendien naar buiten toe duidelijker als een eenheid gaan manifesteren. Intern zal het beleid worden verbreed, efficiënter worden en concretere resultaten opleveren voor de burger. Het functioneren van de instellingen is nu afgestemd op een EU met 27 leden.

Voor meer achtergrondinformatie over het Verdrag van Lissabon zie ook: http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_nl.htm