Internetconsultatie “Wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens”

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

18 juli 2016

Online cijfers raadplegen, online toetsen maken en het gebruik van digitale leermiddelen. Het onderwijs digitaliseert. Het gebruik van digitale onderwijsmiddelen kent grote voordelen. Educatie kan meer op maat worden aangeboden. Digitalisering roept ook vragen op over de privacy van scholieren vanwege de betrokkenheid van externe partijen. Leveranciers van digitale onderwijsmiddelen moeten namelijk in staat zijn om de juiste scholier te koppelen aan de juiste digitale diensten.

De onderwijsbrancheorganisaties, de PO- en VO-raad (*1) en diverse digitale dienstverleners hebben in april 2015 een convenant opgesteld met waarborgen voor de privacy van scholieren. Dit convenant  concretiseert de naleving van de verplichtingen van onderwijsinstellingen en hun leveranciers die uit de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) voortvloeien. Het omvat ook een model bewerkersovereenkomst. Om de privacy nog beter te waarborgen wordt momenteel gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel. Het als internetconsultatie gepubliceerde ontwerp faciliteert  het pseudonimiseren van leerlinggegevens in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Pseudonimiseren is een procedure waarbij identificerende gegevens worden vervangen door een pseudoniem. Het wetsvoorstel stelt een pseudoniem voor op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN) van de scholier.

Het persoonsgebonden nummer (‘PGN’), ook bekend als onderwijsnummer, is gelijk aan het Burgerservicenummer (‘BSN’). Artikel 24 van de Wbp verbiedt het gebruik van dit nummer zonder wettelijke basis. Het gebruik van het PGN wordt in de onderwijswetten strikt gereguleerd. Het onderhavige wetsontwerp maakt het mogelijk het PGN te om te zetten in een pseudoniem. Leveranciers van digitale onderwijsmiddelen kunnen dan de juiste scholier koppelen aan de juiste digitale diensten zonder dat het nodig is dat ze de echte identiteit van de scholier kennen.

Het wetsontwerp draagt bij aan dataminimalisatie bij de dienstverlener; een beginsel dat is vastgelegd in de Wbp. Er hoeven bovendien géén direct identificerende persoonsgegevens van leerlingen gebruikt te worden in de uitwisseling met private partijen. Tenslotte verhelpt het voorstel diverse koppelingsproblemen. Iedere scholier heeft namelijk door het pseudonimiseren op basis van het PGN een uniek nummer. Persoonsverwisselingen door overeenstemmende namen of geboortedata behoren hierdoor tot de verleden tijd. Dit verkleint de kans op fouten en vermindert het aantal handmatige correcties.

De consultatie is op 15 juni 2016 afgesloten. Vooralsnog is het onbekend of en wanneer een wetsvoorstel aangeboden wordt.

Vragen over privacy in het onderwijs? Neem dan contact op met onze specialisten in de sectie IE-IT en Privacy: (s.vinken@banning.nl, j.berkvens@banning.nl en s.wiegerinck@banning.nl).

 


(*1) Sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO).