Marc Janssen levert bijdrage aan boek “Modernisering beslag- en executierecht”

12 april 2018

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt op dit moment aan een concept wetsvoorstel voor de modernisering van het beslag- en executierecht. De focus ligt op het Regeerakkoord 2017-2021. Naast deze focus spelen er meer interessante beslagrechtelijke kwesties die aandacht verdienen.

Redacteuren van het Sdu tijdschrift Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk (BER) hebben het initiatief genomen de wetgever daarbij te helpen. Samen met topauteurs uit wetenschap, rechterlijke macht en praktijk wordt het boek “Modernisering beslag- en executierecht” uitgebracht met daarin ideeën en aanbevelingen voor een effectief en rechtvaardig beslag- en executierecht in Nederland. Ook Marc Janssen, partner sectie Cassatie / Wetenschappelijk Bureau van BANNING N.V., zal hiervoor een deel voor zijn rekening nemen. Dit boek heeft als doel:

  • de wetgever te inspireren tot kwalitatief hoogstaande wetgeving die knelpunten in de praktijk zal kunnen oplossen;
  • aan te zetten tot een debat tot algehele herziening;
  • te dienen als handboek voor de rechtspraktijk;
  • te voorzien in wetenschappelijke aandacht voor het beslag- en executierecht.

Met de bijdragen in dit boek kan het debat, ook na de totstandkoming van de nieuwe wetgeving die thans is voorzien, verder worden gevoerd. Wellicht dat het boek aanleiding geeft tot verdere wetswijzigingen of zelfs een grondige herziening in de toekomst.

Het streven is om het eerste exemplaar van het boek aan te bieden aan de Minister van Rechtsbescherming.