Wijziging Activiteitenbesluit in verband met afvalactiviteiten

31 december 2000

Zoals wij in november 2010 al hadden aangekondigd zijn met ingang van 1 januari jl. de regels voor veel afvalbedrijven aanzienlijk vereenvoudigd. Voor een aantal ‘afvalgerelateerde activiteiten’ geldt geen milieuvergunningplicht meer. U moet hierbij onder andere denken aan activiteiten op het terrein van kunststofrecycling en verwerking, opslag van oud papier, textiel en van groenafval, op- en overslag van afval. Voor de vergunningplicht is een relatief eenvoudige melding in de plaats gekomen.

Zo komt de opslag van bepaalde monostromen onder het Activiteitenbesluit te vallen. Het betreft bijvoorbeeld opslag van maximaal 10.000 ton bouwstoffen in de zin van het Besluit bodemkwaliteit en 1.000 ton vlak glas en dakafval. Ook de opslag en het shredderen van A- en B-hout met een maximale opslagcapaciteit van 10.000 ton is niet langer vergunningplichtig. De opslag van herbruikbare grond binnen een inrichting tot een capaciteit van maximaal 10.000 m2 valt vanaf 1 januari jl. ook onder het activiteitenbesluit. Volledigheidshalve merken wij op dat het Besluit bodemkwaliteit op de tijdelijke opslag van grond buiten een inrichting van toepassing blijft.