Wetsvoorstel lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

24 mei 2010

De Eerste Kamer heeft op 18 mei 2010 ingestemd met een wetsvoorstel dat aan het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten een aantal lastenverlichtingsmaatregelen toevoegt. Hiermee wordt o.a. de openbaarmakings- en meldingsplicht vereenvoudigd voor fusies en splitsingen. Het voorstel maakt het daarnaast mogelijk om loonstrookjes voortaan elektronisch te versturen. Ook worden vergunningen voor prijsvragen en vergunningen voor behendigheidsautomaten afgeschaft.

Deze lastenverlichtingsmaatregelen zijn onderdeel van een breder pakket van voorstellen op het terrein van Justitie ter verwezenlijking van de kabinetsdoelstelling om te komen tot 25% minder lasten voor burgers en bedrijven. Het wetsvoorstel bevat enige kleinere voorstellen tot lastenvermindering die onafhankelijk van een bredere herziening op het desbetreffende terrein kunnen worden beoordeeld. Dat maakt het mogelijk deze wijzigingen op korte termijn tot stand te brengen. Het wetsvoorstel bevat geen nieuwe verplichtingen of procedures: het is de bedoeling om daarmee belemmeringen weg te nemen ter vergemakkelijking van het rechts- en handelsverkeer.

Verlichting openbaarmakings- en informatieverplichtingen rechtspersonen

Rechtspersonen die aan een fusie of splitsing deelnemen moeten een aantal gedetailleerde openbaarmakings- en informatieverplichtingen inachtnemen. De huidige richtlijnen gaan uit van het neerleggen van stukken bij het handelsregister en terinzagelegging bij de rechtspersoon of bestuurder. De praktijk bij het handelsregister is dat slechts een deel van de stukken elektronisch kan worden neergelegd. De rest dient fysiek te worden aangeleverd. In het wetsvoorstel is bepaald dat – als alternatief voor het neerleggen van het fusie of splitsingsvoorstel bij het handelsregister – openbaarmaking kan plaatsvinden via de internetsite van de Kamer van Koophandel. Ook kan de rechtspersoon ervoor kiezen om de stukken die nu voor leden en aandeelhouders ter inzage moeten liggen ten kantore van de rechtspersoon, elektronisch raadpleegbaar maken. De rechtspersoon kan deze stukken voortaan beschikbaar stellen op de eigen internetsite. Als de stukken elektronisch raadpleegbaar en reproduceerbaar zijn, is het bestuur van de vennootschap ook niet langer gehouden om afschriften te verstrekken.

Lastenverlichting door elektronische loon- en jaaropgave

De introductie van het gebruik van elektronische middelen bij het doen van loonopgave in artikel 7:626 BW leidt tot aanzienlijke kostenbesparing. Het scheelt de werkgever niet alleen in de portokosten, maar ook in tijd en dus in geld. Met de wijziging van artikel 7:655 BW wordt het voor de werkgever mogelijk de verplichte (jaarlijkse) informatie over de arbeidsovereenkomst elektronisch te verzenden.

Lastenverlichting in verzekeringsrecht

In het verzekeringsrecht komt de plicht van de verzekeraar om de afwijzing van de aanspraak van verzekerde bij aangetekende brief mede te delen, te vervallen. Voor verzekerden en hun rechtshulpverleners komt eveneens de eventuele noodzaak om de verjaring iedere zes maanden door een schriftelijke aanmaning of mededeling opnieuw te stuiten, te vervallen.

Tegelijk met dit wetsvoorstel zijn enige andere wetsvoorstellen in voorbereiding, waarmee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan lastenverlichting bij burgers en bedrijven. Bij de Tweede Kamer is ook ingediend een wetsvoorstel waarmee de verklaring van geen bezwaar voor de oprichting van een BV of een NV wordt afgeschaft. Tevens is een wetsvoorstel aanhangig dat het mogelijk maakt dat bij de bestuursrechter elektronisch wordt geprocedeerd Tevens is het wetsvoorstel afstemming GBA en burgerlijke stand in voorbereiding. Daardoor zouden de aangiften van geboorte en overlijden moeten kunnen worden vereenvoudigd. In de toekomst zal blijken of hiermee de kabinetsdoelstelling om te komen tot 25% minder lasten voor burgers en bedrijven ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.