Wat zijn de gevolgen van het lezen van privé e-mail door werkgever?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 december 2000

Werkneemster is vanaf 7 mei 2007 bij werkgever (een advocatenkantoor) in dienst. Op 23 november 2009 heeft werkneemster haar werkzaamheden voor die dag beëindigd, zonder haar computer af te sluiten. Werkgever heeft na het vertrek van werkneemster haar hotmail-account ingezien. In dit account heeft werkgever emailwisseling aangetroffen tussen werkneemster en een voormalige advocate van het advocatenkantoor. Werkgever vond deze emailwisseling van dusdanig ernstige aard dat hij werkneemster diezelfde dag heeft opgebeld met de mededeling dat zij op staande voet was ontslagen. Werkneemster is echter van mening dat het gegeven ontslag nietig is.

De feiten

Na het inzien van werkneemster haar hotmail-account heeft werkgever diezelfde dag telefonisch aan werkneemster laten weten dat zij op staande voet is ontslagen. Werkgever heeft diezelfde dag tevens een brief verzonden, waarin het gegeven ontslag op staande voet is bevestigd. Als reden voor ontslag op staande voet geeft werkgever de geconstateerde schending van het in artikel 9 van de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding op.

Hierbij is als meest ernstige reden aangegeven dat werkneemster in september 2008 aan een voormalig advocate van het advocatenkantoor heeft geschreven dat zij gaat regelen dat er uren uit een dossier "geknipt" zullen worden en het dossier daarna over zal gaan naar het kantoor van de voormalig advocate. De voormalig advocate heeft hierop aangegeven dat deze handeling "hartstikke illegaal" is. Werkneemster heeft hierop als volgt geantwoord: "illegale dingen doe ik wel vaker voor jou!".

Verzoek werkgever

Werkgever verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en veroordeling van werkneemster om aan werkgever een schadevergoeding van ten minste € 4.000,- te betalen. Hij legt hieraan ten grondslag dat de arbeidsovereenkomst met werkneemster wegens dringende reden, althans wegens veranderingen in de omstandigheden zo spoedig mogelijk dient te worden ontbonden. Indien zou blijken dat het gegeven ontslag op staande voet nietig is, stelt werkgever er belang bij te hebben dat de arbeidsovereenkomst door ontbinding spoedig na de ontslagdatum alsnog zal eindigen.

Verzoek werkneemster

Werkneemster heeft verzocht tot doorbetaling van het loon tot aan de dag dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig mocht eindigen. Werkneemster legt hieraan het volgende ten grondslag. Werkneemster ontkent dat het geheimhoudingsbeding is geschonden. Zij heeft aan anderen geen bedrijfsgeheimen bekend gemaakt. Via de mail is bij wijze van grap gecorrespondeerd over het "knippen" van uren, maar dit is nimmer gebeurd. Voorts stelt werkneemster dat werkgever ernstige inbreuk op haar privacy heeft gemaakt, zonder dat hij daar een concrete aanleiding voor had. Hierdoor heeft werkgever onrechtmatig jegens werkneemster gehandeld.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter heeft geoordeeld dat er op 23 november 2009 voor de werkgever geen dringende reden was om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Na het gegeven ontslag op staande voet zijn de verhoudingen tussen partijen dusdanig verstoord dat de kantonrechter een voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer zinvol acht. Dit zouden veranderingen in de omstandigheden opleveren, welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve behoort te eindigen. Het verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst te ontbinden is dan ook gehonoreerd.

Wat betreft de schadevergoeding heeft de kantonrechter geoordeeld dat de werkgever een schadevergoeding aan werkneemster dient te betalen in plaats van andersom. De kantonrechter legt hieraan ten grondslag dat werkgever, zonder dat daartoe enige aanleiding bestond, de privacy van werkneemster heeft geschonden door zich inzage te verschaffen in de privé e-mails van werkneemster. Alle gevolgen die hierdoor zijn ontstaan zijn aan werkgever zelf te wijten.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werkneemster terecht de nietigheid van het gegeven ontslag ingeroepen. Werkgever heeft de schending van artikel 9 van de arbeidsovereenkomst immers niet hard kunnen maken. Wanneer werkgever de privacy van werkneemster niet had geschonden, was de gehele situatie echter niet ontstaan. De kantonrechter heeft de vordering van werkneemster dan ook toegewezen, zodat werkgever het loon moet doorbetalen tot aan de dag dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Conclusie

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werkneemster ontbonden wegens veranderingen in de omstandigheden. Daar de veranderingen in de omstandigheden aan werkgever zijn te wijten, is werkgever veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan werkneemster en tot doorbetaling van het loon tot aan de dag van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.