Vraag en antwoord: Twee leveranciers, X BV en Y BV , hebben mij onlangs laten weten dat zij gaan fuseren. Wat gebeurt er nu met de contracten die ik met deze leveranciers heb gesloten? Niet alle daarin opgenomen afspraken zijn met elkaar verenigbaar.

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 mei 2014

Als gevolg van een fusie gaat het vermogen van de ene onderneming met alle rechten en verplichtingen (‘onder algemene titel’) over op de andere leverancier, of op een nieuw op te richten, verkrijgende rechtspersoon. De ‘verdwijnende’ rechtspersoon houdt op te bestaan. De verkrijgende leverancier (of nieuwe rechtspersoon) komt in dat geval als contractpartij in de plaats van de verdwijnende leverancier. De overeenkomsten lopen in beginsel gewoon door. Soms kan een overeenkomst als gevolg van een fusie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet ongewijzigd in stand blijven, bijvoorbeeld in het geval de fuserende ondernemingen afspraken hebben gemaakt met een en dezelfde contractpartij en die afspraken onderling niet verenigbaar zijn.

In dat geval kan een van de betrokken partijen aan de rechter vragen de overeenkomst te wijzigen of te ontbinden. De rechter kan aan de wijziging of ontbinding terugwerkende kracht verlenen. Als uit de wijziging of ontbinding van de overeenkomst schade ontstaat voor de wederpartij, is de fuserende rechtspersoon gehouden die te vergoeden.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de gang naar de rechter onnodig bezwarend of kostbaar zijn. Als het de wens is de overeenkomst in gewijzigde vorm voort te zetten, is een gerechtelijke procedure bovendien niet bevorderlijk voor de verdere samenwerking. Daar komt bij dat partijen afhankelijk zijn van de beslissing van de rechter voor wat betreft de gevorderde ontbinding of wijzigingen. De meest praktische oplossing is dat betrokken partijen met elkaar aan tafel gaan om te overleggen of de overeenkomst kan worden voortgezet en zo ja, op welke punten de overeenkomst moet worden aangepast.