Verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde

15 mei 2013

Altijd al nieuwsgierig geweest naar de WOZ-waarde  van de huizen in de buurt dan kunt u binnenkort uw hart ophalen. Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ) kunt u ook puur uit nieuwsgierigheid WOZ-waarden opvragen. Een variant van ‘gluren bij de buren’ dus.

Met deze wet wordt de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen verruimd. Daarnaast komt er een Landelijke Voorzieningen WOZ bij het Kadaster en geldt er geen drempel meer voor het instellen van bezwaar.

Ten aanzien van het opvragen van de WOZ-waarde moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening WOZ en het gebruik daarvan door de geautoriseerde afnemers van de Basisregistratie WOZ (Belastingdienst, gemeenten, waterschappen en het CBS) en anderzijds de WOZ-viewer voor het opzoeken van een WOZ-waarde door burgers. Dit wordt ook wel met het loket voor openbare WOZ-waarden aangeduid. De viewer zelf maakt geen deel uit van de landelijke voorziening WOZ.

In de Landelijke Voorziening WOZ zullen voor burgers naast het adres van het object, waarvan de waarde wordt opgevraagd, enkele objectkenmerken, zoals oppervlakte van het object, zichtbaar worden. Hierbij benadrukt de overheid dat de landelijke voorziening een gesloten registratie is, waarbij de privacy van een individu voldoende is gewaarborgd.

Hoe gaat het in zijn werk.

Iedereen kan kosteloos aan de beheerder van het Kadaster, onverschillig welke woning het betreft, de WOZ-waarde opvragen. Daarmee is de WOZ-waarde voor woningen volledig openbaar. U kunt hiervoor niet meer bij de gemeente terecht.

Dit is een verandering ten opzichte van de oude situatie waar alleen op grond van een gerechtvaardigd belang (lees: fiscaal belang) waardegegevens van woningen konden worden verstrekt.

Voor een WOZ-beschikking moet u echter nog steeds bij de gemeente zijn. Iedereen die een belang, ook een niet-fiscaal belang, heeft bij de WOZ-waarde mag voortaan de beschikking aanvragen bij de gemeente. De achtergrond hiervan is dat WOZ-objectafbakening en de WOZ-waarden voor steeds meer doeleinden – ook niet-fiscale – worden gebruikt, zoals de bekritiseerde verhuurdersheffing.

Met deze wetswijziging wordt daarom alleen aan een huurder een WOZ-beschikking verstrekt als deze huurder een belang heeft bij de hoogte van de WOZ-waarde. De huurder kan via de landelijke voorziening wel kennis nemen van de waarde van de door hem gehuurde woning. Hierdoor kan de huurder zien hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen, wat voor hem – in het geval hij een scheefhuurder is – van groot belang kan zijn.

Voor niet-woningen wordt het bestaande systeem gehandhaafd

De wetgever voert hiervoor aan dat de waarde een indicatie kan zijn van bedrijfsrendementen en daarmee concurrentiegevoelige informatie kan opleveren. Voor de niet-woningen wordt – vanwege het geringe aantal verkopen – door de gemeente vaak andere marktinformatie gebruikt om de waarde vast te stellen, bijvoorbeeld huurprijzen en omzetgegevens. Voor niet-woningen moet iemand dus nog steeds aantonen dat hij een gerechtvaardigd belang heeft uit hoofde van belastingheffing, voordat de gemeente hem een WOZ-waarde mag verstrekken.