Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht

expertise:

Cassatie

30 juni 2017

Vermogensrecht. Ondernemingsrecht. Borgtocht en verjaring; art. 7:853 BW. Einde verjaringstermijn van vordering op niet meer bestaande rechtspersoon. Geldt verlengde termijn van art. 2:23c lid 2 BW jo. art. 3:320 BW slechts indien vereffening wordt heropend, of loopt verjaringstermijn zolang rechtspersoon niet meer bestaat? Stuiting verjaring nodig?

ECLI:NL:HR:2017:1182, 30 juni 2017, nr. 16/00350

Klik hier voor de volledige uitspraak.