Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht. Uitleg samenwerkingsovereenkomst.

expertise:

Cassatie

20 maart 2020

Draagt de afwijzing van de op primaire grondslag gebaseerde vordering (wanprestatie) ook de afwijzing van de subsidiaire grondslagen (onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking)? Onmiddellijkheidsbeginsel. Rechterswisseling. Getuigenverhoren; redelijke uitleg van art. 155 Rv. Nadere regels voor mededeling rechterswisseling. Vervolg op, en gedeeltelijke heroverweging van, HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 en HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662. Termijn voor partijen om verzoek om nadere mondelinge behandeling te doen. Overgangsregeling.

ECLI:NL:HR:2020:472, 20 maart 2020, 18-03267.

Lees hier de volledige uitspraak.