Uitspraak Hoge Raad: toerekenbaarheid van gedraging

expertise:

Cassatie

29 januari 2016

Onrechtmatige daad. Toerekenbaarheid van gedraging onder invloed van geestelijke of lichamelijke tekortkoming (art. 6:165 lid 1 BW); een ‘als een doen te beschouwen gedraging’. Vergoeding van kosten van juridische bijstand voor eerder gevoerde procedures; art. 241 Rv en art. 6:96 lid 2 en 3 BW.

ECLI:NL:HR:2016:147, 29 januari 2016, nr. 14/01726

Klik hier voor de volledige uitspraak.