Uitspraak Hoge Raad: Toepasselijk recht op (on)rechtmatigheid van internetpublicaties

expertise:

Cassatie

03 juni 2016

IPR. Toepasselijk recht op (on)rechtmatigheid van internetpublicaties. Kan als ‘land waar de schade zich voordoet’ (art. 4 lid 1 Verordening Rome II) worden aangemerkt het ‘centrum van de belangen’ van de gelaedeerde (conform art. 5, onder 3, EEX-Vo, zoals uitgelegd in HvJEU 25 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:685, NJ 2012/224)? Convergerende uitleg van Verordening Rome II en EEX-Vo. Kennelijk nauwere band met een ander land (art. 4 lid 3 Verordening Rome II)?

ECLI:NL:HR:2016:1054, 3 juni 2016, nr. 15/01169

Klik hier voor de volledige uitspraak.