Uitspraak Hoge Raad: Proceskostenveroordeling mogelijk na intrekking kort geding in eerste aanleg?

expertise:

Cassatie

03 juni 2016

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv); vragen behandeld ondanks schikking (art. 393 lid 9 Rv). Proceskostenveroordeling mogelijk na intrekking kort geding in eerste aanleg? Art. 125-127 resp. 249-250 Rv van (overeenkomstige) toepassing? Eigen regels, geënt op wettelijke regeling van bodemprocedure. Mogelijkheid tot behandeling van vordering tot proceskostenveroordeling. Vonnis vatbaar voor hoger beroep en uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Toepasselijkheid van art. 1019h Rv. Verschuldigdheid van griffierecht. Art. 9 Procesreglement onverbindend? Rechterlijk overgangsrecht.

ECLI:NL:HR:2016:1087, 3 juni 2016, nr. 15/03154

Klik hier voor de volledige uitspraak.