Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen. Algemene verordening gegevensbescherming.

expertise:

Cassatie

03 december 2021

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kredietregistratiestelsel van het BKR; art. 6 lid 1, onder c, AVG (wettelijke grondslag) of art. 6 lid 1, onder f, AVG (ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerker)? Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG); recht van bezwaar (art. 21 AVG)?

ECLI:NL:HR:2021:1814, 3 december 2021, 21/00241.

Lees hier de volledige uitspraak.