Uitspraak Hoge Raad: Persoonlijke aansprakelijkheid curator

expertise:

Cassatie

05 februari 2016

Faillissementsrecht. Rangorde (art. 3:277 BW). Aan bank verpande, door curator onrechtmatig geïnde vorderingen. Gaat boedelvordering van de pandhouder wegens schadevergoeding voor op de kosten van executie en vereffening, waaronder het salaris van de curator? (HR 28 september 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1243, NJ 1991/305, De Ranitz q.q./Ontvanger). Persoonlijke aansprakelijkheid curator.

ECLI:NL:HR:2016:199, 5 februari 2016, nr. 14/06068

Klik hier voor de volledige uitspraak.