Uitbreiding werking Wet Melding Collectief Ontslag op komst?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

26 februari 2011

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven een wijziging van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) na te streven. De beoogde aanpassing van de WMCO zal er toe leiden dat de werkgever een voornemen tot zogeheten ‘collectief ontslag’ zal moeten melden ongeacht de door hem te kiezen ontslagroute (UWV, Kantonrechter of vaststellingsovereenkomst). Op die wijze wil de Nederlandse wetgever de tekst van de WMCO in overeenstemming brengen met de Europese Richtlijn inzake collectief ontslag (98/59 EEG).

Welke consequenties zou deze mogelijke wetswijziging met zich kunnen brengen voor uw dagelijkse praktijk? In dit artikel worden de te verwachten ontwikkelingen kort geschetst.

De huidige situatie

De huidige Wet melding collectief ontslag verplicht de werkgever zijn voornemen om ten minste 20 werknemers te ontslaan vooraf schriftelijk te melden aan de belanghebbende vakbonden en het UWV Werkbedrijf, indien:

– het voornemen ten minste 20 werknemers betreft die werkzaam zijn binnen één werkgebied (‘getalscriterium’);
– de arbeidsovereenkomsten met deze werknemers eindigen binnen een tijdvak van 3 maanden;
– de werkgever deze arbeidsovereenkomsten wil doen eindigen door middel van een:

 –      UWV Werkbedrijfprocedure;
 –

ontbindingsprocedure bij de kantonrechter (mits het minimaal 5 ontbindingsverzoeken betreft en deze verzoeken geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer).

Een beëindiging van de arbeidsovereenkomsten door middel van een vaststellingsovereenkomst valt dus niet onder de werking van de huidige WMCO. De werknemers van wie afscheid wordt genomen, door middel van een minnelijke regeling, tellen op basis van de huidige wet dus nietmee bij het bepalen van het ‘getalscriterium’ van de WMCO (minimaal 20 werknemers). Hierin wenst de Minister met de beoogde wetswijziging verandering te brengen.

De (mogelijke) toekomstige situatie

Indien de WMCO wordt aangepast, valt in de toekomst ook de beëindiging met wederzijds goedvinden onder de reikwijdte van deze wet. De werkgever zal toepasselijkheid van het collectieve ontslagrecht dan niet meer kunnen omzeilen door gebruik te maken van vaststellingsovereenkomsten. De meldingsplicht op grond van de Wet melding collectief ontslag geldt dan – mits aan de voorwaarden van artikel 3 WMCO wordt voldaan – ongeacht de te kiezen ontslagroute.

Deze mogelijke uitbreiding van de reikwijdte van de Wet melding collectief ontslag stelt de werkgever voor praktische vragen. Bijvoorbeeld: hoe kan de werkgever op voorhand bepalen dat hij met 20 of meer werknemers een vaststellingsovereenkomst zal sluiten? Het exacte aantal werknemers dat daarmee instemt, hangt immers af van de uitkomst van de onderhandelingen. Op dit moment is nog onduidelijk hoe dergelijke praktische problemen in de toekomst zullen worden ondervangen.

En nu?

Op dit moment is de Wet melding collectief ontslag nog niet aangepast en valt de beëindiging van arbeidsovereenkomsten door middel van een vaststellingsovereenkomst dus nog niet onder de meldingsplicht op grond van deze wet.

De precieze inhoud van het wetsvoorstel zal openbaar worden gemaakt bij de indiening daarvan bij de Tweede Kamer. Van alle ontwikkelingen met betrekking tot dit wetsvoorstel houden wij u uiteraard op de hoogte. Voor vragen met betrekking tot collectief ontslag, kunt u altijd contact op nemen met de advocaten van onze sectie arbeidsrecht.