Strengere regels inzake staatssteun aan woningcorporaties

20 december 2010

Op 1 november jl. is een nieuwe ministeriële regeling ingevoerd die strengere regels stelt aan het verlenen van staatssteun door de nationale overheid aan woningcorporaties. Om in aanmerking te komen voor staatssteun moeten woningcorporaties vanaf 1 januari 2011 hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens).

De regeling vormt een uitwerking van het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie, dat op haar beurt weer een uitvloeisel vormt van de overeenstemming die de regering en de Europese Commissie afgelopen november hebben bereikt over het algehele systeem van staatssteun aan toegelaten instellingen[1] Volgens de Europese Commissie moet staatssteun aan woningcorporaties aan strengere voorwaarden worden onderworpen om de oneerlijke concurrentie op de Nederlandse woningmarkt aan te pakken.

Afgevraagd moet worden of de nieuwe bepalingen als een verbetering of als een bedreiging voor de Nederlandse woningmarkt zijn te beschouwen. De tijd zal het uitwijzen. Ook hier laat zich de toekomst niet voorspellen. Dit laat echter onverlet dat het van belang is te onderkennen dat ‘Europa’ steeds meer een partij van betekenis wordt bij regelgeving die Nederlandse burgers en bedrijven aangaan. In onderstaand artikel is allereerst in het kort het juridisch kader van de staatssteunprocedure uiteengezet. Daarna worden de (strengere) voorwaarden uit het Besluit van de Europese Commissie beschreven om vervolgens in te gaan op de gevolgen die de voorwaarden met zich mee zullen/kunnen brengen voor de nationale woningcorporaties.

Klik hier om het gehele artikel te lezen

[1] en over de bijzondere projectsteun van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting in het kader van de wijkenaanpak.