Is het toegestaan om salariseisen te stellen bij de aanbesteding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

04 november 2014

In de gezondheidszorgsector is er veel aandacht voor de lonen. Op 29 oktober 2014 gaf de minister aan dat ook gemeenten en provincies oog zouden moeten hebben voor evenwichtige, verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare beloningsverhoudingen. Deze aanbeveling is van belang, in het licht van de grootse decentralisatie van de zorg die het komende jaar gepland staat. Het lijkt echter niet toegestaan om bij aanbestedingen onder de Aanbestedingswet 2012 eisen te stellen aan overheadkosten of (buitensporige) salarissen van inschrijvers.

Sinds 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 (“Aw”) van toepassing op alle aanbestedingen door (semi) publieke instellingen in Nederland, inclusief aanbestedingen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens de Aw dienen de eisen, voorwaarden en criteria in verhouding te staan tot het voorwerp van de opdracht (proportionaliteitsbeginsel). De overheid heeft recentelijk aangegeven dat het stellen van een salariseis bij aanbestedingen in principe niet toegestaan is.

Deze kwestie werd aan de orde gesteld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (“Wmo”). Op 22 april 2014 werd een amendement ingediend dat de mogelijkheid om bij aanbestedingen eisen te stellen aan de interne bedrijfsstructuur en -voering van inschrijvende zorgaanbieders, verwijderde.

Bij de implementatie van de Wmo willen sommige lokale overheden graag de mogelijkheid hebben om eisen te stellen aan de interne bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Ze zouden graag de kosten voor overhead en (buitensporige) salarissen van inschrijvende zorgaanbieders willen meewegen in hun beslissing om wel of niet met hen samen te werken.

Is het stellen van een salariseis legaal toelaatbaar?

Ondanks het genoemde amendement wordt er nog steeds gedebatteerd over de mogelijkheid om eisen te stellen aan overheadkosten of (buitensporige) salarissen. Bij implementatie van de Wmo gaat het immers om belastinggeld, dat op een doelmatige manier besteed dient te worden. De rechter heeft zich nog niet over deze kwestie uitgelaten.

Betekent dit dat er geen enkele maatschappelijke druk kan worden uitgeoefend op topinkomens in de zorgsector? Niet noodzakelijk. Zorgaanbieders die onder de Wet normering topinkomens (“WNT”) vallen, zijn nog steeds gebonden aan de daarin omschreven maximale bezoldiging, of de (lagere) bezoldigingsmaxima van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Er is wel degelijk maatschappelijke druk, maar de Aw lijkt niet het juiste instrument te zijn om verdere salariseisen te stellen.

Wil je meer weten? Stuur vrijblijvend een mail naar Martijn Jongmans (LinkedIn, contactgegevens). En als je op de hoogte wilt blijven, download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.