Regresvorderingen in concernverband

21 maart 2006

Concernfinanciering is niet meer weg te denken. De moedermaatschappij sluit daarbij veelal met de banken een financieringsarrangement voor de hele groep af, waarbij alle concernvennootschappen zich jegens de bank hoofdelijk aansprakelijk verklaren voor de totale door de moedermaatschappij bij de bank aangegane schuld, met verpanding (en verhypothekering) van al het tot die vennootschappen behorend actief aan de bank. Indien een of meer dochtervennootschappen, daartoe aangesproken door de bank, overgaan tot betaling van de openstaande schuld uit hoofde van het verleende concernkrediet, komt de vraag aan de orde of en in hoeverre deze betalende vennootschap(pen) regres kan c.q. kunnen nemen op de andere concernvennootschappen die niet zijn aangesproken (danwel niet tot betaling zijn overgegaan).