Ongeldigheid van aanbesteding door rechter uitgesproken vanwege de vereiste dat prijzen kostendekkend moeten zijn

04 november 2013

Hof Amsterdam oordeelt dat kostendekkende prijzen een ongeldige gunningscriterium vormen bij een aanbesteding. Het toezichthoudende lichaam kan of wil immers niet nagaan of de door inschrijvers verstrekte informatie dat hun prijzen kostendekkend zijn accuraat is (Hof Amsterdam 9 juli 2013).

De aanbesteding in kwestie was een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van WMO Hulpmiddelen door een aantal gemeenten, met EMVI als gunningscriterium. De gemeenten hadden in het aanbestedingsdocument de eis gesteld dat de aangeboden moeten realistisch, marktconform en kostendekkend zijn. Volgens het document vormde deze eis een knock-out criterium.

Nadat de gemeenten hadden aangegeven de opdracht aan Meyra te willen gunnen, startte Welzorg een kort geding. Volgens Welzorg had Meyra voor bepaalde te beprijzen onderdelen geen realistische of marktconforme prijzen geboden.

De voorzieningenrechter beval na deze gebeurtenissen een deskundigenonderzoek. Het doel? Nagaan of de inschrijving van Meyra wel kostendekkend was. Zowel de gemeenten als Meyra tekenden beroep aan tegen dit vonnis.

Het hof van Amsterdam stelde echter dat de manier waarop de inschrijving van Meyra werd beoordeeld, in strijd was met transparantie- en gelijkheidsbeginselen. Dit was te wijten aan het feit dat alleen de inschrijving van Meyra werd onderzocht op kostendekkendheid en daarbij mogelijk gebruik werd gemaakt van gegevens die in het aanbestedingsdocument niet waren aangevraagd.

Bovendien oordeelde het hof dat de gemeenten het gelijkheidsbeginsel hadden geschonden. Ze hadden namelijk kostendekkende prijzen geëist maar geen ondersteunende documentatie gevraagd aan de inschrijvers. Ze gaven bovendien toe zelf niet in staat te zijn om de kostendekkendheid te beoordelen. Hierdoor werden de transparantie en de objectiviteit van de aanbestedingsprocedure niet gewaarborgd.

De uitspraak onderstreept het risico dat overheidsinstanties lopen als ze manipulatieve en strategische inschrijvingen proberen te vermijden door marktconforme / kostendekkende prijzen als criteria te stellen. Ze doen er dan ook goed aan om in de aanbestedingsdocumenten duidelijk te vermelden hoe inschrijvers aan deze eis kunnen voldoen.

Heb je nog vragen? Mail dan gerust naar Martijn Jongmans. Je kunt ook altijd op de hoogte blijven door onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.