Permanent karakter Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht

27 maart 2013

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet. De tijdelijke maatregelen uit de wet die van toepassing zijn op een afgebakende lijst van projecten, krijgen dan ook een permanente basis in de reguliere wetgeving.

De Crisis- en herstelwet is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, zodat de economische crisis en haar gevolgen kunnen worden bestreden en zo een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen. De tijdelijke maatregelen uit de Crisis- en herstelwet die van toepassing zijn op een afgebakende lijst van projecten, krijgen derhalve ook een permanente basis in de reguliere wetgeving. Op deze manier wordt rechtszekerheid geboden dat die regelingen ook in de toekomst bij nieuwe projecten kunnen worden toegepast. Voor enkele onderdelen wordt tevens voorgesteld het toepassingsgebied te verbreden. Daarnaast worden in het wetsvoorstel enkele verbeteringen in het omgevingsrecht voorgesteld. Die wijzigingen zijn gericht op lastenverlichting, het verbeteren en versnellen van de besluitvorming en het wegnemen van in de praktijk gerezen problemen.

Met voornoemd wetsvoorstel is al rekening gehouden met de aanpassingen die in de Crisis- en herstelwet worden aangebracht door het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen), alsmede met het wetsvoorstel tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33135_permanent_maken_crisis_en