Overlast door evenementen

expertise:

Vastgoed, Bouw & Overheid

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

19 november 2018

De gemeente verleent een vergunning voor een groot evenement in de buurt van uw woning, bijvoorbeeld een dance festival. U vreest voor geluidsoverlast en vraagt zich af of dit zomaar kan. En zijn er regels over de maximale hoeveelheid geluid die mag worden geproduceerd?

Voor een incidenteel evenement is geen omgevingsvergunning/milieuvergunning nodig maar een evenementenvergunning op grond van de gemeentelijke APV. Deze vergunning wordt verleend door de burgemeester. En aan de vergunning moeten geluidnormen worden verbonden.

Er is geen wettelijke bepaling die voorschrijft hoe hoog die geluidnorm mag zijn. En de Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van 11 mei 2016 (ECLI: NL: RVS: 2016: 1245) geoordeeld dat er ook geen vaste bovengrens voor het geluid geldt. Deze is afhankelijk van een belangenafweging. Waarbij enerzijds gekeken moet worden naar de maatschappelijke belangen gediend met het doorgaan van het festival en de belangen van omwonenden anderzijds.

Dit betekent echter niet dat u vogelvrij bent.

Al geruime tijd wordt bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de geluidbelasting gebruik gemaakt van de Nota evenementen met een luidruchtig karakter uit 1996. Daarin wordt aanbevolen om een maximale geluidbelasting binnen de woning van 50 dB(A) toe te staan. Daarbij vermeld ik wel dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak later heeft geadviseerd om een maximale norm van 60 dB(A) binnen de woning als maximaal te beschouwen. In beide gevallen gaat het derhalve om het geluid binnen in de woning. Dit wijkt af van de gebruikelijke normstelling in het omgevingsrecht, waar meestal wordt uitgegaan van de geluidbelasting op de gevel.

Met deze 50 a 60 dB(A) lijkt wel de grens te liggen van wat een gemeente aan geluidbelasting toe kan laten. Maar, als gezegd, van een harde grens is geen sprake. Er moet een belangenafweging plaatsvinden waarbij meer aspecten betrokken moeten worden.

Zo is van belang om hoeveel evenementen per jaar het gaat. Het maakt verschil of omwonenden gedurende 1 dag per jaar geconfronteerd worden met een grote geluidbelasting (of beter gezegd: met de noodzaak hun woning te moeten ontvluchten) of dat dat het bijvoorbeeld om 10 of 12 dagen per jaar gaat. Ook is van belang of het gaat om historische feesten met een bijzondere culturele betekenis.

In ieder geval is de burgemeester verplicht om, alvorens een vergunning te verlenen, goed onderzoek uit te voeren. Zoals boven al is vermeld wordt met name gekeken naar het geluidsniveau binnen de woning. En niet naar het geluidsniveau op de gevel. Dat betekent dat het erg belangrijk is hoe hoog de geluidsisolerende werking van de gevel is. Bij een nieuw huis is de geluidsisolatie al snel 25 dB(A) of meer, maar een oude huis komt soms zelfs niet aan de 20 dB(A).

Wilt u iets aan de geluidsoverlast doen dan dient u bezwaar te maken tegen de verleende vergunning. Gaat het om een jaarlijks weerkerend evenement dan is het verstandig om dat bezwaarschrift door te zetten en eventueel naar de rechter te gaan, ook indien het evenement al heeft plaatsgevonden. Want als de rechter van oordeel is dat de evenementenvergunning ten onrechte is verleend, dan kunt u met dat vonnis in de hand de vergunning voor hetzelfde evenement in het daaropvolgende jaar met succes aanvechten, en ook om schorsing van die vergunning vragen.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere vragen met betrekking tot vastgoed, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Herbert Pasveer of andere leden van de sectie Vastgoed.