Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

31 december 2000

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven sinds 1 januari jl. tevens toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Dit betreft de zogenaamde ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’.

Deze Omgevingsvergunning beperkte milieutoets is vereist voor bijvoorbeeld het demonteren van autowrakken en het opslaan van ten hoogste 50.000 ton van buiten de inrichting afkomstige (metaal)afvalstoffen, voor zover geen sprake is van gevaarlijke afvalstoffen. Het doel van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets is dat het bevoegd gezag vooraf instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een specifieke locatie. De Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets verbinden.

 

Door de introductie van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets moeten bedrijven voor bepaalde activiteiten een melding Activiteitenbesluit doen ?n een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen bij het bevoegd gezag. De Omgevingsvergunning beperkte milieutoets is van toepassing op twee typen activiteiten: activiteiten waarvoor een m.e.r-beoordeling is verplicht en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag een lokale toets moet uitvoeren om te beoordelen of de activiteit ingepast kan worden in de lokale situatie. Voor de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets geldt de reguliere voorbereidingsprocedure, dus een beslistermijn van acht weken (en mogelijke verlenging met 6 weken) en een kennisgeving van de aanvraag en mededeling van het besluit in de dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Indien na acht weken geen vergunning is afgegeven, dan geldt dat de vergunning van rechtswege is verleend. Als tevens een andere Wabo-activiteit wordt aangevraagd, waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt, dan geldt ook voor de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.