Notaris dient uitdrukkelijk te wijzen op wijziging koopovereenkomst

30 januari 2012

Deze week werd een uitspraak van de rechtbank Amsterdam gepubliceerd waarin de zorgplicht van een notaris centraal stond. De rechtbank stelde bij haar beoordeling artikel 7:401 BW centraal waaruit volgt dat bij de uitvoering van een opdracht de notaris de zorg van een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen en daartoe te handelen zoals een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam notaris betaamt. Aan de daarbij door een de notaris in acht te nemen zorgvuldigheid mogen, mede gelet op de aard van de hem toevertrouwde werkzaamheden en diens maatschappelijke functie, hoge eisen worden gesteld.

De rechtbank oordeelde in deze kwestie dat voornoemde eisen met zich brengen dat van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam notaris mag worden verwacht dat hij, indien hij op eenzijdig verzoek van koper in een conceptkoopakte een wijziging aanbrengt in de omschrijving van de te verkopen onroerende zaak, hij de verkopende partij voorafgaand aan de ondertekening van de akte uitdrukkelijk op die wijziging wijst en zich aldus ervan vergewist dat de gewijzigde omschrijving van het verkochte in overeenstemming is met de wil van de verkopende partij.

De betreffende notaris in de onderhavige kwestie had zulks nagelaten. De rechtbank oordeelde dat door het voornoemde nalaten de notaris niet de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht had genomen, hetgeen hem kon worden toegerekend. De omstandigheid dat de de akte, alvorens deze was getekend in het bijzijn van de verkoper zou zijn voorgelezen, deed daaraan niets af. De notaris diende gewoon de verkoper uitdrukkelijk op de wijziging in de koopovereenkomst te wijzen. 

De rechtbank oordeelde dan ook dat de notaris aansprakelijk was voor de door verkoper als gevolg van hun tekortkoming geleden schade. Hierbij zij opgemerkt dat partijen nog twisten over de aard en omvang van de door de verkoper geleden schade.

Rechtbank Amsterdam 28 december 2011, LJN: BV2150