NMa legt boete op aan ex-werknemer wegens niet-meewerken aan onderzoek

30 december 2000

De NMa heeft zeer recent een besluit bekend gemaakt waarin de NMa een ex-werknemer een (persoonlijke) boete van € 10.000 heeft opgelegd. Deze boete werd opgelegd omdat deze persoon weigerde medewerking te verlenen aan een kartelonderzoek van de NMa.

Het onderzoek waar het hier om ging betrof een onderzoek naar een overtreding van het kartelverbod in de boomkwekerijsector. De NMa had concrete vermoedens dat de ex-werknemer beschikte over voor het onderzoek cruciale gegevens. Meerdere malen heeft de NMa de ex-werknemer verzocht een verklaring af te leggen maar de ex-werknemer weigerde dit omdat hij vreesde voor maatregelen die zijn voormalig werkgever tegen hem zou treffen.

Verwijtbaarheid
De NMa heeft geoordeeld dat deze vrees niet gegrond was. De NMa kan afzien van het opleggen van een boete indien de ex-werknemer geen enkel verwijt valt te maken. Nu hiervan geen sprake was heeft de NMa uiteindelijk een boete opgelegd van € 10.000. Bij het vaststellen van de boete heeft de NMa rekening gehouden met de financiële positie van de ex-werknemer.
Het is de eerste keer dat de NMa onder het nieuwe boetemaximum (van € 450.000) een boete heeft opgelegd vanwege een overtreding van de plicht om met de NMa mee te werken.  In het kader van onderzoek is de NMa onder meer bevoegd om inlichtingen te vorderen. In beginsel is een ieder gehouden om mee te werken. Deze medewerkingsplicht geldt eveneens voor ex-werknemers van ondernemingen, zoals in deze zaak aan de orde was.

Voor meer informatie naar aanleiding van het vorenstaande kunt u contact opnemen met Silvia Vinken.