Minister Kamp is van plan om bedrijven met strenge boetes te bestraffen: Een gedetailleerd overzicht

05 september 2013

Minister van Economische Zaken komt met voorstel voor een strenger boetebeleid

Op 27 augustus 2013 stuurde Minister Kamp van Economische Zaken een interessante brief naar de Tweede Kamer. De brief had betrekking op het boetebeleid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de boetes die de ACM aan bedrijven kan opleggen, voor verhoging vatbaar zijn. Volgens de minister zou deze aanpak bijdragen tot een efficiënter markttoezicht door de ACM.

Het doel van de boetes die de ACM kan opleggen is tweeledig: ze bestraffen bedrijven voor overtredingen en hebben een preventief, afschrikwekkend effect. De minister is echter van mening dat deze afschrikwekkende werking moet worden versterkt. Uit het onderzoek blijken een aantal factoren die aangeven dat er diverse maatregelen genomen moeten worden.

Momenteel bedraagt het absolute boetemaximum € 450.000, een bedrag dat ongewijzigd is gebleven sinds de invoering van de euro, zonder aanpassing aan inflatie. Hierdoor is het afschrikwekkend effect mogelijk verminderd, met name voor grotere bedrijven. Hierdoor worden grotere bedrijven indirect bevoordeeld boven kleinere bedrijven. Bovendien hebben andere toezichthouders, zoals de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten, de bevoegdheid om hogere boetes op te leggen dan de ACM. Volgens de minister zou het boetebeleid van de ACM meer in overeenstemming moeten worden gebracht met dat van de andere toezichthouders.

Minister Kamp is dan ook van plan om meerdere maatregelen te nemen, zoals het verhogen van het absolute boetemaximum naar € 900.000 (momenteel: € 450.000). Ook wil hij het relatieve boetemaximum voor lichte overtredingen verhogen naar 2% van de omzet (momenteel: 1%). Bij zware overtredingen overweegt hij eveneens een mogelijke verhoging van het relatieve boetemaximum van 10% van de omzet (momenteel: ook 10%, hoewel een nader onderzoek hiervoor noodzakelijk is). Ten slotte wil de minister de boetebeleidsregels aanscherpen, met name door het verhogen van de boetes bij herhaalde recidive.

De verhoging van de absolute en relatieve boetemaxima vereist echter een wetswijziging. De minister verwacht het wetsvoorstel in de eerste helft van 2014 aan de Tweede Kamer te kunnen voorleggen. Met dit wetsvoorstel geeft de minister invulling aan een afspraak uit het Regeerakkoord (randnummer 84). Dit akkoord vermeldt onder andere dat de boete-inkomsten geleidelijk verhoogd zullen worden bovenop de bestaande boeteraming. De maatregelen in verband met herhaalde recidive zullen in de boetebeleidsregels worden opgenomen. Dit betekent dat deze maatregelen tegelijkertijd met het gewijzigde wetsvoorstel van kracht kunnen worden. Zullen deze maatregelen het gewenste effect hebben? Het is nog even afwachten.

Meer weten?

Neem dan contact op met Silvia Vinken via Email

Blijf op de hoogte

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle updates.