Meerwerk bij een bouwmanagement overeenkomst

22 maart 2009

In een uitspraak van de Hoge Raad van 19 december 2008 (LJN:BH3542) ging het om een bouwmanagement overeenkomst. De eigenaar van een gedeeltelijk afgebrand zwembad bij een Limburgs recreatiepark gaf opdracht aan 3Span Bouwbureau om het management van de herbouw te gaan voeren. Hiervoor gold een vaste prijs van ruim € 130.000,00. Was het werk voor een bepaalde datum gereed, dan kwam daar een bonus bovenop.

Gaande het werk is 3Span extra werk gaan uitvoeren. Voor dit extra werk werd niet uitdrukkelijk ook een extra vergoeding overeengekomen.

Na het gereedkomen van het werk weigerde de opdrachtgever zowel de bonus als een bedrag voor extra werk te betalen.

Rechtbank en gerechtshof

De bonus werd door alle gerechtelijke instanties toegewezen. Het meerwerk lag gecompliceerder. De rechtbank wees de claim van € 77.000,00 deels toe en wel tot € 53.000,00. Dit, aangezien de rechtbank redeneerde dat de projectperiode was verlengd hetgeen met dit bedrag zou corresponderen.

Het gerechtshof wees in hoger beroep de meerwerk vordering echter af. Het gerechtshof overwoog hierbij dat 3Span niet inzichtelijk had kunnen maken welke tijd zij aan het meerwerk had besteed. 3Span had aangevoerd dat zij dit ook niet kon aangezien de gewone opdracht en het meerwerk volledig door elkaar heen liepen, onder meer bij alle bouwvergaderingen.

Het oordeel van de Hoge Raad

Uiteindelijk ging de zaak naar de derde gerechtelijke instantie: de Hoge Raad. De Hoge Raad verwijst naar de wet. De wet bepaalt dat indien partijen voor zo’n overeenkomst geen vergoeding zijn overeengekomen een “gebruikelijke vergoeding” is verschuldigd. Indien er onvoldoende aanknopingspunten zijn om zo’n “gebruikelijke vergoeding” (zoals : uren maal tarief) vast te stellen dan geldt een “redelijk loon”. Volgens de Hoge Raad behoeft, om aanspraak te malen op een “redelijk loon” de eisende partij niet precies aan te geven om hoeveel werk het gaat. Het was dus geen probleem dat 3Span niet exact kon aangeven hoeveel tijd zij aan het meerwerk had gespendeerd.

Vaststelling van een redelijk loon

De rechter heeft veel vrijheid om een redelijk loon vast te stellen en mag dat ook schatten.

De zaak is verwezen naar een ander gerechtshof om dit redelijk loon vast te stellen. Het zou niet verbazen wanneer dat redelijk loon in de buurt komt van wat de rechtbank al had vastgesteld (€ 53.000,00).