Kerntaken van bestuurders zorginstellingen: kwaliteit en veiligheid

sector:

Zorg

31 december 2000

Op 26 november 2009 heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg een rapport uitgebracht, waarin zij laat zien hoe o.a. professionals, bestuurders en interne toezichthouders van zorginstellingen ieder hun verantwoordelijkheid zouden moeten kennen en deze ook uitvoeren en hoe dit optimaal zou kunnen functioneren. Het rapport is een oproep aan instellingen om zich hieraan te spiegelen en ervoor zorg te dragen dat de rollen en verantwoordelijkheden in hun organisatie goed zijn geregeld en ook goed functioneren.

Een taak van de Inspectie is het dagelijkse toezicht in de zorg. De Inspectie merkt hierdoor op dat incidenten en calamiteiten in de zorg vaak voortvloeien uit het feit dat de verantwoordelijkheidsverdeling niet goed is geregeld en/of niet goed functioneert. Dit belemmert tevens de verbetering van de kwaliteit en veiligheid in de zorg. Dit heeft de Inspectie doen besluiten onderzoek te doen bij een aantal zorginstellingen in de GGZ, in de intensive care en in de ziekenhuizen. Hierbij zijn zij op zoek gegaan naar de principes waarom sommige instellingen goed functioneren en welke lessen geleerd zijn in zorginstellingen die door een diep dal zijn gegaan.

 

Een van de voorwaarden voor optimaal functioneren is dat professionals samenwerken, elkaar op hun fouten aanspreken en verantwoording aan het bestuur gaan afleggen.

Het belang van de patiënt/cliënt zou leidend moeten zijn in de zorgverlening. De Inspectie zal het komende jaar daarom alle betrokkenen stimuleren hun werk- en denkpatroon te veranderen en laten zien welke verbeteringen hiervoor noodzakelijk zijn. De Inspectie zal eind 2010 toezichtnormen vaststellen voor goed bestuur en intern toezicht, inclusief de wijze waarop de Inspectie hierop toezicht zal houden. Bij verbeteringen in de sturing op kwaliteit en veiligheid zal de Inspectie alle sectoren actief gaan betrekken.