Kabinet wil dat rechten van bewoners van zorginstellingen worden vastgelegd

sector:

Zorg

26 januari 2011

De ministerraad heeft ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief zijn de hoofdlijnen van de het voorstel voor de Beginselenwet uiteengezet.

Uit de brief blijkt dat de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Achtergrond van de Beginselenwet is het uitgangspunt in het regeer- en het gedoogakkoord dat de zorg voor mensen die afhankelijk zijn van zorg ook daadwerkelijk goed gewaarborgd wordt. Gelet hierop stelt het kabinet voor om in een Beginselenwet concrete rechten op te nemen voor bewoners van zorginstellingen. Als belangrijkst recht wordt gezien het recht op de regie over het eigen leven. De bewoner van een zorginstelling heeft zelf invloed op de kwaliteit van leven.

De rechten opgenomen in de Beginselenwet staan in het teken van dit belangrijke recht. In de wet wordt het recht op dagelijkse hygiëne vastgelegd. Daarnaast wordt het recht op voldoende voeding en drinken en het recht op een eigen kamer geformuleerd. Ook wordt aandacht geschonken aan het recht op de mogelijkheid tot het beleven van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid. Instellingen dienen hiermee rekening te houden. Volgens de Beginselenwet hebben bewoners van zorginstellingen recht op een zinvolle dagindeling, beweging en dagelijkse buitenlucht. Tot slot hebben zij recht op aandacht  voor ontwikkeling en ontplooiing. 

Middels een zorgplan worden deze rechten en afspraken op maat gemaakt. In een gesprek met een bewoner wordt bekeken hoe de wensen zo goed mogelijk kunnen worden gehonoreerd binnen de mogelijkheden van de instelling.

In de meeste zorginstellingen zijn wensen van bewoners reeds het uitgangspunt. Dit geldt echter niet in alle gevallen. Om die reden wil het kabinet in de wet verankeren dat de bespreking van het zorgplan daadwerkelijk een dialoog wordt. Indien zorgverleners constateren dat zij de afspraken en wensen niet kunnen realiseren vanwege tijdgebrek, dan dienen de zorgverleners dit te bespreken met de leiding. De leiding dient hier gevolg aan te geven.

Het is de bedoeling om het wetsvoorstel Beginselenwet zorginstellingen in het voorjaar van 2011 aan de Raad van State aan te bieden voor advies.