Jaarverslag NMa

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 maart 2012

Op 15 maart jl. publiceerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) haar jaarverslag. Dit is de eerste keer dat slechts een digitale versie verkrijgbaar is. In het jaarverslag presenteert de NMa een selectie van het belangrijkste nieuws van afgelopen jaar. Ook worden kerncijfers genoemd en worden de werkzaamheden in 2011 uitgebreid omschreven. Op het gebied van mededinging is het jaarverslag opgebouwd uit een beschrijving van verschillende sectoren.

Sectoren
De NMa onderscheidt de volgende sectoren in haar jaarverslag: Agri, Industrie en bouw, Financiële en zakelijke dienstverlening, Handel, Diensten en transport, Netwerksectoren en media en Zorg.Per sector geeft de NMa een korte toelichting en geeft zij de (lopende) zaken weer die betrekking hebben op de verschillende sectoren.

Cijfers
Opvallend is dat de NMa in 2010 nog ruim EUR 137 miljoen aan boetes oplegde aan verschillende ondernemingen voor overtredingen van de Mededingingswet. In 2011 is “slechts” EUR 39.7 miljoen aan boetes opgelegd. In totaal zijn 6 kartels beboet. Zo zijn handelaren in onroerend goed, verzamelaars van zeescheepsafval en is de Landelijke Huisartsen Vereniging (‘LHV’) beboet voor verboden kartelafspraken. De NMa heeft in 2 gevallen boetes opgelegd aan personen die feitelijk leiding hebben gegeven aan inbreuken op het mededingingsrecht. Ook heeft de NMa in 2 zaken ingegrepen zonder een boete op te leggen. Een voorbeeld hiervan is het laten aanpassen door reisbrancheorganisatie ANVR van haar Algemene Agentuurvoorwaarden nadat de NMa een onderzoek was gestart. Daarnaast heeft de NMa in een gesprek met het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie duidelijk gemaakt dat collectief optreden richting zorgverzekeraars mededingingsrechtelijke risico’s met zich brengt.

In het kader van concentratiecontrole ontving de NMa in 2011 98 meldingen van fusies, overnames en joint ventures. Een concentratie moet bij de NMa worden gemeld indien de omzet van de betrokken ondernemingen de wettelijke omzetdrempels van de Mededingingswet overschrijden. De NMa bekijkt in dat geval of de concentratie de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan beïnvloedt. De meeste fusies en overnames werden door de NMa goedgekeurd. In 5 gevallen was hiervoor een vergunning vereist. Een onderneming dient een vergunning voor een concentratie aan te vragen indien blijkt dat er problemen voor de concurrentie kunnen ontstaan waar de NMa nader onderzoek naar wenst te doen.

De NMa ontvangt van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een budget voor personele en materiële kosten. De NMa heeft dit budget in 2011 niet overschreden. In 2011 is EUR 29 miljoen aan ontvangsten verantwoord. Het grootste deel van deze ontvangsten vloeit voort uit opgelegde boetes in 2011 en eerdere jaren.

ACM
In het jaarverslag wordt uitgebreid stil gestaan bij de nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’). De ACM krijgt vijf inhoudelijke directies die gezamenlijk het toezicht gaan vormen. Deze nieuwe toezichthouder ontstaat per 1 januari 2013 door samenvoeging van de NMa, de Consumentenautoriteit (‘CA’) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit (‘OPTA’). Thans is nog een materiele wet aanhangig waarin de benodigde stroomlijning en vereenvoudiging van procedures, taken en bevoegdheden wordt geregeld. Gepland is dit wetsvoorstel in de loop van 2012 bij de Tweede Kamer in te dienen, zodat deze op 1 januari 2014 in werking kan treden.