Integraal risicomanagement voor ziekenhuizen

sector:

Zorg

20 maart 2011

Dit artikel is een bijdrage van AON Risk Solutions

Onlangs heeft de beroepsorganisatie van accountants (NBA) onderzoek verricht naar de kwaliteit van jaarverslaglegging bij ziekenhuizen. De voornaamste conclusie van het onderzoek is dat vooral de informatie die wordt verstrekt over risico’s en risicomanagement onder de maat is. Het NBA-onderzoek heeft alle 8 academische en alle 83 algemene ziekenhuizen in Nederland onder de loep genomen. Slechts twee van de in totaal 91 ziekenhuizen geven in hun jaarverslag een toelichting op het risicobeheersings- en controlesysteem. De informatie over risico’s is veelal algemeen van aard; maar weinig ziekenhuizen geven duidelijk inzicht in de eigen risico’s.

Het onderzoek onderstreept het belang van risicomanagement en de behoefte aan transparantie in de maatschappij. Het onderzoek roept ook vragen op. Kunnen we uit het onderzoek concluderen dat ziekenhuizen nog onvoldoende aandacht hebben voor risicomanagement? Hebben ziekenhuizen hun risico’s in het vizier of nog onvoldoende? Of zijn ziekenhuizen nog niet bereid om over hun risico’s te rapporteren? Hoe dan ook, de noodzaak voor integraal risicomanagement binnen ziekenhuizen zal alleen maar toenemen, zeker als we kijken naar de toenemende behoefte aan risico-informatie bij alle belanghebbenden.

Binnen diverse ziekenhuizen is de noodzaak voor integraal risicomanagement al onderkend. Er is weliswaar aandacht voor risicomanagement, echter de vraag is hoe volwassen de huidige toepassing van risicomanagement is en in hoeverre risico’s gestructureerd, integraal en multidisciplinair worden geïdentificeerd en beheerst. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is inzicht in de huidige toepassing van risicomanagement noodzakelijk. Door de invoering van integraal risicomanagement kan er beter door een ziekenhuis worden ingespeeld op het zowel intern als extern inzichtelijk maken van instellingsbrede risico’s als waar nodig het door gepaste maatregelen beheersen van deze risico’s.

Om risicomanagement succesvol te implementeren dient het onderdeel te zijn van integraal management en dus:

  • Aan te sluiten op de doelstellingen van de zorginstelling;
  • Een onderdeel te zijn van goed ondernemerschap en de dagelijkse bedrijfsvoering;
  • Gedragen te worden door het bestuur, het management en de medische staf;
  • Een verantwoordelijkheid te zijn van het lijnmanagement;
  • Onderdeel te zijn van het strategisch plan, managementafspraken en de Planning & Control cyclus.

Wilt u meer informatie en/of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Drs. Petra van de Laar, Aon Risk Solutions.
E. gezondheidszorg@aon.nl 
T. 020-430 5549