Ingrijpende wijzigingen Arbowetgeving per 1 juli 2017, bent u als werkgever Arbo-proof?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

01 juni 2017

Op 24 januari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.

Met de wijziging beoogt de wetgever:

  • de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken;
  • de preventie in het bedrijf van de werkgever te intensiveren, en;
  • de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts te verbeteren.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste wijzigingen:

  1. Positie van de bedrijfsarts

De positie van de bedrijfsarts wordt gewijzigd. Iedere werknemer krijgt het recht om een bedrijfsarts te bezoeken. Ook als geen sprake is van klachten en/of ziekte. Bovendien hoeft de bedrijfsarts en/of werknemer de werkgever hierover niet te informeren. Er is dan ook geen toestemming van de werkgever vereist. Om dit te bewerkstelligen zullen werkgevers een “open spreekuur” moeten introduceren voor hun werknemers.

Werknemers krijgen daarnaast het recht om een “second opinion” aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in beginsel honoreren.

Ook krijgt de bedrijfsarts meer bevoegdheden. De bedrijfsarts werkte voorheen voornamelijk vanuit zijn spreekkamer (“op afstand”). Vanaf 1 juli 2017 krijgt de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer. De bedrijfsarts krijgt op deze manier meer mee van alle gebeurtenissen op de werkvloer.

Met de nieuwe regelgeving wordt bovendien meer aandacht gevestigd op beroepsziekten. De bedrijfsarts moet beroepsziekten namelijk melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Tot slot moet iedere bedrijfsarts beschikken over een klachtenregeling. Deze regeling moet bekend zijn bij werknemers en legt onder meer uit hoe het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van een klacht verloopt.

  1. Preventiemedewerker

Op dit moment rust op werkgevers al de verplichting om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Dit kan bijvoorbeeld een werknemer zijn die deze functie ernaast doet. De preventiemedewerker verleent deskundige ondersteuning bij de preventietaken van de werkgever (gericht op het voorkomen van ongevallen en verzuim).

Door de wetswijziging krijgt de preventiemedewerker een duidelijkere rol binnen de organisatie. Zo krijgt de preventiemedewerker het recht om te overleggen met de bedrijfsarts of andere arbodeskundigen. Zij zullen nauwer moeten gaan samenwerken.

  1. Betrokkenheid werknemers en bevoegdheden ondernemingsraad

De ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) krijgt meer zeggenschap. De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen worden verplicht om nauw samen te werken met (en medewerking te verlenen aan) de ondernemingsraad. Daarnaast krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en de positie van deze medewerker in de organisatie.

  1. De werkgever moet een basiscontract arbodienstverlening opstellen

Met het wetsvoorstel wordt een “basiscontract arbodienstverlening” geïntroduceerd. Hierin moeten de afspraken over de dienstverlening van de bedrijfsarts, andere arbodeskundigen en de preventiemedewerker worden vastgelegd. In dit contract moet door werkgevers vastgelegd worden dat alle verplichtingen uit de (nieuwe) Arbowetgeving worden nageleefd.

Conclusie

Kortom, de wetswijziging per 1 juli 2017 brengt ingrijpende wijzigingen met zich. Werkgevers krijgen één jaar de tijd om lopende contracten en de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Het is belangrijk om de wijzigingen in de bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk door te voeren. De Inspectie SZW krijgt namelijk ook meer mogelijkheden om werkgevers te sanctioneren indien zij niet voldoen aan de regelgeving.

Heeft u behoefte aan overleg over dit onderwerp of heeft u vragen over bijvoorbeeld het aanstellen van een preventiemedewerker of het opstellen van een basiscontract arbodienstverlening? Neemt u dan vrijblijvend contact op met de advocaten van de sectie arbeidsrecht.