Huurbemiddelaars wijzigen werkwijze na onderzoek ACM

06 oktober 2014

Op 1 januari 2015 starten drie grote huurbemiddelaars met een nieuwe werkwijze. Dit naar aanleiding van onderzoek door de ACM. De toezichthouder deed sinds 2012 onderzoek naar diverse huurbemiddelaars. Het vermoeden was gerezen dat zij gebruik maakten van oneerlijke handelspraktijken. Door de toezegging nu hun werkwijze aan te gaan passen, ontkomen de huurbemiddelaars aan vervolging.

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) houdt als rechtsopvolger van de Consumentenautoriteit toezicht op de markt voor huurbemiddeling. Via Consuwijzer.nl, een consumentenwebsite, licht de ACM het publiek voor. Huurbemiddelaars mogen bijvoorbeeld inschrijvings- en bemiddelingskosten in rekening brengen. Echter de consument hoeft die kosten niet te betalen, als kort gezegd de huurbemiddelaar van de verhuurder opdracht heeft gekregen om de woning aan te bieden en de verhuurder voor die bemiddeling al een vergoeding heeft betaald. In de wet is namelijk een verbod opgenomen voor het in rekening brengen van dubbele courtage (artikel 7:417 BW). Dat verbod geldt niet indien de bemiddeling betrekking heeft op de verhuur van een tot woonruimte bestemd gedeelte van een zelfstandige woning (kamers, etages, etc).

Dit voorschrift is belangrijk voor een goede marktwerking. Het voorkomt belangenverstrengeling bij de huurbemiddelaar.

Een huurbemiddelaar die handelt in strijd met deze voorschriften, handelt niet alleen in strijd met artikel 7:417 BW maar maakt mogelijk ook gebruik van oneerlijke handelspraktijken. Denk in het bijzonder aan de oneerlijke handelspraktijken vermeld in artikelen 6:193b, 6:193c, 6:193d en 6:193g BW. Dat zou strijdig zijn met de wet en het door de wetgever gewenste niveau van consumentenbescherming ondermijnen.

Onderzoek en resultaat

Naar aanleiding van signalen uit de markt rees bij de (rechtsvoorganger van) de ACM het vermoeden dat er inderdaad sprake was van huurbemiddeling in strijd met de wet. Reden om per 1 november 2012 een onderzoek te starten.

Het onderzoek culmineerde uiteindelijk in onderhandelingen met drie grote huurbemiddelaars, die elk eind juli 2014 een schriftelijke toezegging hebben gedaan aan de ACM. Zij beloven daarbij hun huidige werkwijze te wijzigen, c.q. in de toekomst anders te zullen gaan opereren (1, 2, 3).

De huurbemiddelaars sorteren hiermee vóór op een nieuw wetsvoorstel ter zake dubbele lastgeving (artikel 7:417 BW). Die beoogt de reikwijdte van artikel 7:417 BW uit te breiden en verklaart ze ook dwingend van toepassing op de verhuur van een tot woonruimte bestemd gedeelte van een zelfstandige woning (kamers, etages, etc).

Anita Vegter, bestuurslid van de ACM, hoopt dat deze toezeggingen in de hele branche effect zullen sorteren:

Wij treden op tegen oneerlijke handelspraktijken waardoor consumenten en bedrijven die zich wél aan de regels houden worden benadeeld. Met deze aanpak hopen wij op een brede omslag in de branche, zodat ook andere huurbemiddelaars hun praktijk gaan aanpassen. Toekomstige huurders mogen niet langer geconfronteerd worden met onterechte bemiddelingskosten.”

Over toezeggingen bij de ACM

Een toezegging is geen overeenkomst, en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het is een eenzijdige verklaring, waarmee een partij de goede wil toont haar handelwijze aan te passen. Een toezegging impliceert geen aanvaarding van schuld aan enige wetsovertreding dan ook. Het houdt bovendien geen erkenning in van de uitleg door de ACM van bepaalde wetsartikelen.

Een partij die een schriftelijke toezegging doet bij de ACM, is daaraan in beginsel wel gebonden. Gedurende de aanpassingstermijn gaat de ACM niet over tot handhaving. Daarna gaat de ACM niet over tot handhaving, zolang de partij zich blijft houden aan de toezegging.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Lucinda van Dam – van den Broek (LinkedIn, contactgegevens) of Adriaan Buyserd (LinkedIn, contactgegevens).

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.