Herziening van rechtens onaantastbare boetebeschikkingen: een (on)begaanbare weg?

expertise:

Mededinging & Regulering

06 januari 2013

Het komt met enige regelmaat voor dat een onderneming na het onherroepelijk worden van een aan haar gerichte boetebeschikking kennis neemt van jurisprudentie op grond waarvan de (hoogte van) de aan haar opgelegde boete onjuist blijkt te zijn. De vraag is of de NMa in dat geval gehouden is de opgelegde boete op basis van de nieuwe jurisprudentie te herzien. De praktijk wijst uit dat de NMa dergelijke herzieningsverzoeken in de regel afwijst.

In deze bijdrage zullen mr. S.M.M.C. (Silvia) Vinken en mr. G.W.B. (Rob) Heijmans aan de hand van enkele recente NMa-zaken stilstaan bij de (on)mogelijkheid om met succes een herziening van een rechtens onaantastbaar boetebesluit te krijgen.