Eerste Kamer akkoord met wijziging wet medische keuring

sector:

Zorg

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 maart 2012

Het wetsvoorstel strekt ertoe de Wet op de medische keuringen (Wmk) op een vijftal onderdelen aan te passen. Onder meer wordt het verbod verduidelijkt inzake het stellen van gezondheidsvragen, inclusief het vragen naar het ziekteverzuim. Daarnaast krijgt de Sociaal-Economische Raad (SER) een centrale rol bij de instelling van de klachtencommissie aanstellingskeuringen.

Naast de rol van de SER strekt het wetsvoorstel er ook toe het verbod op het stellen van gezondheidsvragen, inclusief het vragen naar het ziekteverzuim, te verduidelijken. De derde voorgestelde wijziging is technisch van aard en ziet op de aanpassing van de vragengrens bij levensverzekeringen. In de vierde plaats wordt, mede in verband met de hiervoor genoemde wijzigingen met betrekking tot de commissie klachtenbehandeling, voorgesteld de bepalingen over het bij algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels anders vorm te geven. Tot slot wordt voorgesteld de evaluatiebepaling te laten vervallen.

Artikel 4, tweede lid, Wmk bevat een verbod op het stellen van gezondheidsvragen bij andere beoordelingen dan een medische keuring. Door de aanpassing van de redactie van de bepaling moet het voor werkgevers en sollicitanten duidelijker zijn dat er door werkgevers tijdens de sollicitatiefase geen vragen gesteld mogen worden over gezondheid en ziekte, en dus ook niet over het ziekteverzuim.

Uitgangspunt van de Wmk is dat de instelling van een klachtencommissie primair een zaak is van representatieve organisaties. Hierbij past dat de Minister van SZW afstand neemt en geen directe invloed heeft op de samenstelling van de klachtencommissie. Omdat de Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen zich door haar taak in het kader van aanstellingskeuringen evenals de SER beweegt op het terrein van werkgevers en werknemers, wordt voorgesteld het mogelijk te maken dat de instelling van een klachtencommissie aanstellingskeuringen voortaan wordt opgedragen aan de SER. Dit zou betekenen dat de behandeling van klachten over aanstellingskeuringen een taak van de SER wordt.

Vanuit de Tweede Kamer en vanuit de organisaties van patiënten en consumenten is al meerdere malen het verzoek gedaan om deze vragengrens aan te passen aan de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Om die reden heeft de regering besloten de vragengrens voor levensverzekeringen te verhogen naar € 250.000.

De in de wet opgenomen bepalingen over nadere regelgeving bij amvb zijn geheel herzien, met name omdat de door de wet gegeven mogelijkheid tot zelfregulering niet binnen de gegeven termijn van drie jaar is ingevuld.

Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel ( Kamerstukken II 2011-2012, 330505, nr. 2)
Klik hier voor de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2011-2012, 330505, nr. 3)
Klik hier voor het Advies van de Raad van State (Kamerstukken II 2011-2012, 330505, nr. 4)