Deadline 1 oktober 2013: vastleggen vergaderrechten voor certificaathouders

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

11 september 2013

Inmiddels is bijna een jaar geleden de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Daarmee is ook het nodige gewijzigd voor de certificaathouders. Als de certificaathouder en diens vergaderrechten niet vóór 1 oktober 2013 worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister, dan kunnen deze rechten onder omstandigheden vervallen. Actie is derhalve vereist!

Tot de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht op 1 oktober 2012 was het niet mogelijk aandelen zonder winst- of stemrecht uit te geven. Aandeelhouders hadden altijd zowel het winst- als het stemrecht. In de praktijk werd door middel van certificering van de aandelen, invulling gegeven aan de wens om winst- en stemrecht te scheiden. Daarbij wordt een stichting administratiekantoor (“STAK”) opgericht, die de aandelen in de vennootschap in eigendom heeft en daarop het stemrecht uitoefent. De STAK geeft certificaten van deze aandelen uit aan derden die daarmee economische gerechtigde wordt van de aandelen. Op die manier kunnen winst- en stemrechten worden losgekoppeld. 

Bij de uitgifte van certificaten werd er daarbij een onderscheid gemaakt tussen certificaten die ‘met medewerking van de vennootschap’ zijn uitgegeven en certificaten die ‘zonder medewerking van de vennootschap’ zijn uitgegeven. Wanneer de certificaten met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben de certificaathouders automatisch een aantal in de wet genoemde rechten, waaronder het recht op informatie en het recht om aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. In de praktijk was het vaak moeilijk om vast te stellen of de certificaten met of zonder medewerking van de vennootschap waren uitgegeven (en dus of de certificaathouders nou wel of geen informatie- en vergaderrechten hadden). 

Vanaf 1 oktober 2012 is dit probleem opgelost omdat het niet langer van belang is of de vennootschap haar medewerking heeft verleend aan het uitgeven van certificaten. Slechts indien de statuten van de vennootschap dit bepalen, komen aan de houders van certificaten nog vergaderrechten toe. Het vergaderrecht dient nu dus in de statuten van een (nieuw op te richten) vennootschap te worden opgenomen. 

De statuten van vennootschappen die vóór 1 oktober 2012 zijn opgericht, kennen vaak niet expliciet de wettelijke vergaderrechten aan de certificaathouders toe. Hebben certificaathouders van ‘met medewerking van de vennootschap’ uitgegeven certificaten hun vergaderrechten daarmee verloren? Nee, mits deze certificaathouders hun vergaderrechten vóór 1 oktober 2013 in het aandeelhoudersregister hebben ingeschreven. Daarnaast is de vennootschap gehouden om bij de eerstvolgende statutenwijziging te bepalen dat de certificaathouders vergaderrechten hebben. Een onmiddellijke statutenwijziging is dus niet nodig, maar vastlegging van de vergaderrechten in het aandeelhoudersregister van de vennootschap dient wel vóór 1 oktober 2013 plaats te vinden. 

Wilt u meer informatie met betrekking tot het bovenstaande? De heer mr. Q. (Krijn) Keukens geeft u graag een nadere toelichting over deze materie.