De belangrijkste wijzigingen op het vlak van de belastingheffing rondom de auto

13 december 2016

Inleiding

Hierbij informeren wij u op hoofdlijnen over de aanstaande wijzigingen op het gebied van de Nederlandse autobelastingen. Medio juli 2016 is het wetsvoorstel "Autobrief II” aangenomen. Hiermee wordt een stap gezet naar een herziening van het huidige systeem van belastingheffing rondom de auto. De toekomst zal moeten gaan uitwijzen of door middel van de voorgestelde aanpassingen zal blijken of sprake is van een financieel verantwoord- en duurzaam systeem. Verschillende hoofddoelen zijn geformuleerd. Denk daarbij vooral aan een stabielere belastingopbrengst en een verbetering van diverse klimaatdoelen.

De verschillende maatregelen op hoofdlijnen

Om de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren, zijn er diverse maatregelen voorgesteld. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

 • De zogenaamde ‘0-emissie’ voertuigen worden fiscaal gestimuleerd;
 • Het aantal bijtellingscategorieën wordt vereenvoudigd;
 • Er wordt ingezet op de verbetering van de luchtkwaliteit; en
 • De fiscale stimulering van de zogenaamde ‘plug-in hybride’ auto’s wordt afgebouwd.

Of de maatregelen ook het daadwerkelijke effect bereiken, mag worden betwijfeld. In elk geval meent de overheid dat met de voorgestelde maatregelen grote stappen worden gezet om de genoemde hoofddoelen te realiseren. De wijzigingen die zijn voorgesteld, hebben betrekking op het vlak van de bijtelling privé gebruik auto, de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting personen motorrijtuigen en motorrijwielen (BPM).

De bijtelling privé gebruik

De bijtelling wordt in vergelijking met de huidige regeling per 1 januari 2017 versimpeld. Onder de nieuwe regeling, zijn de navolgende elementen belangrijk:

 • Het aantal categorieën wordt verminderd;
 • Het ‘algemene’ bijtellingspercentage wordt 22 (was 25);
 • Alleen 0-emissieauto’s kunnen een bijtellingspercentage krijgen van 4;
 • Er komt een aftoppingsregeling zodat het laagste bijtellingspercentage voor elektrische auto’s alleen gaat gelden tot en met een catalogusprijs van € 50.000; en
 • Er komen diverse nieuwe overgangsmaatregelen, waarbij de overgangsregeling voor auto’s van vóór 1 januari 2012 wordt afgeschaft.

Het maximale bijtellingspercentage van 25 wordt in 2017 verlaagd naar 22. Let wel, het huidig overgangsregime van 60 maanden blijft onverkort van toepassing. Daarmee blijft een ‘25% auto’ onder het bijtellingspercentage van 25 vallen. Dit percentage geldt dan ook voor de gehele gebruiksduur van de auto. Pas na afloop van de termijn kan pas aanspraak gemaakt worden op het lagere tarief. Plat gezegd gaat het 22%-percentage voor nieuwe auto’s dus pas gelden vanaf 1 januari 2017.

Ook voor de plug-in hybride auto’s (CO2-uitstoot 1-50 gram/km) gaat per 1 januari 2017 het algemene tarief gelden. Voor oudere auto’s geldt een overgangsperiode. De rode draad kan als volgt worden uitgelegd, dat een toepasselijk verlaagd bijtellingspercentage geldt voor de periode van 60 maanden. Die periode gaat in op de 1e dag van de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Dit percentage blijft dus gedurende de looptijd van 60 maanden gelden, ook als de auto bijvoorbeeld van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen alleen 0-emissieauto’s (CO2-uitstoot 0 gram/km) in aanmerking komen voor het bijtellingspercentage van 4. Wel kan sprake zijn van een aftopping van de catalogusprijs. Deze aftopping wordt ook wel als de ‘Tesla-tax’ aangeduid. Het lagere bijtellingspercentage zal vooral bij luxere auto’s tot een groter voordeel kunnen leiden. Daarom acht het Kabinet een aftopping gerechtvaardigd. Overigens lijken waterstofauto’s uitgezonderd te zijn.

Puntsgewijs overzicht motorrijtuigenbelasting (MRB)

Ook op het vlak van de MRB volgen aanpassingen. Samenvattend:

 • Het reguliere tarief voor personenvoertuigen gaat gemiddeld met 2,7% omlaag;
 • Voor auto’s met een lage uitstoot vervalt de kilocorrectie;
 • Het zogenaamde 50% tarief blijft van toepassing voor plug-in hybride voertuigen;
 • De MRB-vrijstelling voor 0-emissievoertuigen blijft bestaan; en
 • Er komt een dieseltoeslag (15%) voor vervuilende dieselvoertuigen die zonder af-fabriek roetfilter worden geleverd.

Verschillende maatregelen (zoals het in één keer verhogen van de bijtelling voor plug-in hybride auto’s), maken het mogelijk om het reguliere tarief te verlagen. Daarentegen worden vervuilende dieselauto’s aangeslagen. Met name dieselauto’s waarin af-fabriek geen roetfilter aanwezig is, zullen zwaarder aangeslagen gaan worden. De dieseltoeslag zal gaan gelden voor personen- en bestelauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km. Zoals de vlag er thans voor staat, zal de dieseltoeslag ingaan op 1 januari 2019.

Puntsgewijs overzicht belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)

Voor de BPM is navolgend een aantal maatregelen voorgesteld. Opsommend:

 • Er volgt een geleidelijke verlaging van de BPM van 12%;
 • Huidige vrijstelling 0-emissievoertuigen blijft gelden;
 • De CO2-onafhankelijke vaste voet wordt verhoogd;
 • Het CO2-afhankelijke deel wordt verlaagd; en
 • Er komt een andere tabel voor plug-in hybride auto’s.

Of de BPM in de toekomst zal blijven bestaan, is de vraag. Via Autobrief II worden stappen gezet naar een afbouw van de BPM. Vanuit de Europese Commissie is aangegeven dat, in het kader van de strijd tegen o.a. het broeikaseffect, een kilometerheffing een emissiearme mobiliteit beter zou kunnen bevorderen. Voor 0-emissievoertuigen blijft de BPM-vrijstelling bestaan tot en met 2020.

Enige conclusies

Samenvattend, volgen enkele conclusies:

 • Alleen voor volledig elektrische auto’s geldt een laag bijtellingspercentage van 4;
 • De 4% bijtelling gaat vanaf 2019 gelden tot een catalogusprijs van maximaal €50.000;
 • De verlaagde bijtelling van 15% voor hybride auto’s gaat per 1 januari 2017 verdwijnen; en
 • Als in 2016 nog een hybride auto aangeschaft wordt, dan kan nog 60 maanden geprofiteerd worden van een bijtelling van 15%.

Tot slot

Wij hopen hiermee in vogelvlucht een overzicht te hebben gegeven van de belangrijkste wijzigingen op het vlak van de belastingheffing rondom de auto.