Coalitieakkoord

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

22 februari 2007

Op 7 februari 2007 hebben het CDA, de PvdA en de Christenunie het zogenaamde "coalitieakkoord" gepresenteerd. Het coalitieakkoord beschrijft op hoofdlijnen welk beleid het nieuwe kabinet de komende 4 jaar wenst te gaan realiseren. Ook voor de arbeidsrechtpraktijk zal het nieuwe kabinet nieuwe wetgeving presenteren.

Het thema van het nieuwe kabinet, "Samen werken, Samen leven", komt mede tot uitdrukking in de wens om de arbeidsparticipatie nadrukkelijk te verhogen.

Het coalitieakkoord laat echter nog in het midden hoe dat doel bereikt dient te worden. De coalitie stelt voor om in samenspraak met de sociale partners te onderzoeken hoe met name de onderkant van de arbeidsmarkt geactiveerd kan worden. 
Het nieuwe kabinet wenst varianten te ontwikkelen van werk voor mensen die langdurig op een uitkering zijn aangewezen. Termen die genoemd worden: participatiebanen, brugbanen, opstapbanen en investeringsbanen. Deze vormen van (deels) gesubsidieerde arbeid (vergelijkbaar met de huidige ID-banen) zijn, net zoals de aangekondigde maatregelen op het gebied van loonkostensubsidies, bedoeld om werkgevers te stimuleren om langdurig werklozen aan te nemen. Nogmaals, het zijn voornemens die nog concreet gestalte moeten krijgen in samenspraak met de sociale partners.

Naast de wens om de onderkant van de arbeidsmarkt te activeren heeft de coalitie enkele maatregelen aangekondigd om de participatie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Hieronder een greep uit de voorstellen:

  • AOW-fiscalisering: werknemers die niet doorwerken tot hun 65e zullen een heffing gaan betalen die geheven wordt over het aanvullend pensioen boven de 18.000 euro tot het maximum van de tweede (belastings)schijf. Daarentegen zullen werknemers die op hogere leeftijd doorwerken worden beloond: voor iedere maand die iemand na zijn 63e doorwerkt wordt een arbeidsbonus verkregen.
  • Sociale zekerheid: het stelsel van sociale zekerheid zal verder worden ontwikkeld in de zin dat het verwerven van nieuwe vaardigheden, employability en arbeidsgeschiktheid worden bevorderd. Het is de vraag in hoeverre met name het begrip employability (onder andere het continu opleiden en scholen van personeel) van invloed zal zijn op eventuele toekomstige maatregelen op het gebied van de ontslagvergoeding. Met name uit CDA-kringen gingen voor de verkiezingen geluiden op om de ontslagvergoeding te beperken en werkgevers te straffen indien men te weinig investeerde in employability van werknemers. De gepresenteerde voornemens zwijgen vooralsnog over hoe een en ander zal worden ingevuld.
  • Levensloopregeling: de levensloopregeling wordt verder uitgebreid. Er zal worden onderzocht of, en zo ja hoe, de spaarloonregeling kan worden geïntegreerd in de levensloopregeling. Daarnaast zullen leerrechten voor scholingsfaciliteiten en het sparen voor inkomen tijdens een verruimd ouderschapsverlof aan de levensloopregeling worden gekoppeld.
  • WAO/WIA: de uitkeringen van de WAO en de WIA zullen worden aangepast. Zo worden onder andere de uitkeringen van bestaande gevallen van volledig arbeidsongeschikten in de WAO, WAZ en Wajong verhoogd van 70 % naar 75 %. Voorts zullen herbeoordeelde uitkeringsgerechtigden die niet aan het werk zijn recht krijgen op een re-integratietraject. Verder worden de no-risk polis en de premiekorting voor werkgevers die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst houden of nemen uitgebreid. Daarnaast zal de leeftijdsgrens voor herkeuring van arbeidsongeschikten worden verlaagd van 50 naar 45 jaar.

Naast de maatregelen met het oog op de arbeidsparticipatie heeft de coalitie aangekondigd maatregelen te nemen op het gebied van de inkomensontwikkeling. Het motto "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten" zal prominenter dan voorgaande jaren een rol gaan spelen. Zo krijgt de ondernemingsraad bij beurgenoteerde vennootschappen een adviesrecht inzake het beloningsbeleid van topbestuurders. Verder zal de al jarenlang terugkerende discussie over het ontslagstelsel in de komende kabinetsperiode nieuw leven worden ingeblazen. In een zogenaamde "participatietop" zal de regering samen met de sociale partners het ontslagrecht evalueren. Naast een maximering van de ontslagvergoeding zal met name de vereenvoudiging van procedures een agendapunt zijn.
Gelet op de recente aanvaringen tussen sociale partners en de regering op dit terrein is het maar zeer de vraag of er daadwerkelijk een nieuw ontslagstelsel zal worden ontworpen in de komende kabinetsperiode.

Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen op de voet volgen en u via toekomstige nieuwsbrieven op de hoogte houden.