Bouwverslagen in de UAV 2011

18 oktober 2011

Het bouwproces wordt steeds formeler. Waar vroeger nog werd volstaan met mondelinge afspraken, wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van juridisch ‘dichtgetimmerde’ contracten en bestekken. Deze tendens vindt zijn weerslag in de nieuwe UAV 2011 met betrekking tot de bouwverslaggeving. De UAV 1989, de belangrijkste set algemene voorwaarden in de bouw, wordt binnenkort vervangen door de UAV 2011. Naast een algehele modernisering van het taalgebruik van de UAV 1989, worden er ook inhoudelijke veranderingen doorgevoerd.

In de bouwpraktijk worden verslagen opgesteld van bouwvergaderingen. Tijdens de bouwvergaderingen zijn doorgaans alle betrokken partijen aanwezig. Er worden dan veel praktische zaken besproken en er worden belangrijke beslissingen genomen over de uitvoering van het werk. Deze beslissingen worden vervolgens vastgelegd in bouwverslagen. In de nieuwe UAV 2011 wordt het nog belangrijker om genomen beslissingen in bouwvergaderingen correct vast te leggen.

In paragraaf 27 lid 9 van de nieuwe UAV 2011 wordt aan bouwverslagen namelijk een juridische status toegekend. In deze paragraaf wordt bepaald dat de directie gehouden is om verslagen van bouwvergaderingen op te stellen. Deze bouwverslagen dienen na invoering van de UAV 2011 door zowel de aannemer als door de directievoerder te worden ondertekend. Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van de UAV 1989.

Deze bepaling uit de nieuwe UAV 2011 kan grote invloed hebben voor de bouwpraktijk. Onder de werking van de UAV 1989 was de directie immers niet gehouden om bouwverslagen op te stellen. De verplichtingen van de directievoerder op de bouw worden derhalve in de UAV 2011 uitgebreid ten opzichte van de verplichtingen van de directievoerder in de UAV 1989. Een andere consequentie van het formaliseren van de bouwverslagen is dat de bouwverslagen een andere betekenis in het bouwproces zullen krijgen dan voorheen. Na invoering van de UAV 2011 zullen bouwverslagen immers met een meer juridische status door het leven gaan, terwijl voorheen de bouwverslagen voornamelijk waren gericht op de praktische uitvoering van het werk.

Gelet op het vorenstaande is het voor alle betrokken partijen in het bouwproces van essentieel belang om in de toekomst nog alerter te zijn op de inhoud van de bouwverslagen. Als de inhoud niet geheel juist is, dan dient dit altijd direct te worden gemeld aan het begin van de volgende bouwvergadering.