Bezwaar tegen vaststelling maximumprijs Warmtewet afgewezen: geen belanghebbende

22 juli 2015

Op 20 juli 2015 heeft de ACM het bezwaar van een particulier gericht tegen het besluit van ACM tot vaststelling van de maximumprijs en de eenmalige aansluitbijdrage in het kader van de Warmtewet afgewezen.

Inhoudelijk richtte het bezwaar zich tegen de tariefstructuur (nu deze uitgaat van een gemiddelde), deze zou nadelig voor hem uitpakken omdat zijn woning recent is gebouwd en aan de strengste isolatie- en duurzaamheidsvoorschriften op grond van het Bouwbesluit en de toepasselijke NEN-normen voldoet. De particulier is van mening dat hij daardoor teveel betaalt voor zijn warmte.

Hoewel het mogelijk is om op basis van de artikelen 7:1, eerste lid, Awb, jo. 8:1, eerste lid, Awb, voor belanghebbenden bezwaar te maken tegen een (generiek) vaststellingsbesluit komt ACM vrij snel tot de conclusie dat aan het belanghebbende vereiste niet is voldaan. De particulier heeft onvoldoende aan kunnen tonen op welke wijze zijn belang zich in voldoende mate onderscheidt van de belangen van grote aantallen anderen: er is geen sprake van een persoonlijk belang. Nu het bezwaar op het belanghebbende begrip strandt komt ACM aan een inhoudelijke beoordeling niet toe.

Commentaar:

Aan de inhoudelijke beoordeling van ACM in voornoemd besluit op bezwaar valt weinig af te dingen hoewel enige sympathie uitgaat naar de betreffende particulier die wel enig belang lijkt te hebben. Wet en rechtspraak zijn echter helder op dit punt. Enig belang is niet voldoende. Het moet voldoende persoonlijk en onderscheidend zijn.

Toch is het jammer dat ACM hierdoor niet aan een inhoudelijk oordeel toekomt. De introductie van de Warmtewet heeft geleid tot veel onzekerheden met bijbehorende klachten. ACM maakte in februari van dit jaar bekend dat sinds de invoering van de Warmtewet op 1 januari 2014 bij ACM al ruim 1600 klachten zijn binnengekomen.

Juist een inhoudelijk oordeel van ACM draagt bij aan de rechtsvorming en zou minst genomen kunnen zorgen voor een stukje minder onzekerheid. In deze zaak treft ACM geen verwijt nu ACM op basis van een formeel vereiste niet aan een inhoudelijk oordeel toekomt. In april dit jaar wees ACM echter een klacht (van een andere particulier) gericht tegen warmteleveringsbedrijf Eco-maat omdat deze zich niet zou houden aan de Warmtewet af op basis van haar prioriteringsbeleid, besluit van 22 april 2015 met kenmerk 14.0688.53, zie ook: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14174/Afwijzing-handhavingsverzoek-tegen-Eco-Maat-Energie/).

 Een gemiste kans naar onze mening nu er in die zaak geen formele belemmeringen waren om een inhoudelijk oordeel te geven.

Op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Silvia Vinken (website hier) en/of Egbert Schelhaas (website hier).