Bestuursdwang bij asbestbrand kan ook op basis van algemene zorgplichtbepaling uit de Wet milieubeheer

20 april 2011

Nadat in de nacht van 12 op 13 januari 2008 een asbestbrand heeft gewoed bij de sporthal ‘de Hoekenhof’ heeft het college van burgemeester en wethouders van Twenterand direct besloten bestuursdwang toe te passen.   

Appelanten hadden volgens het college, door het vrijgekomen asbest niet direct op te ruimen, artikel 1.1a, eerste lid, van de Wet milieubeheer overtreden. Het is vaste jurisprudentie dat de in artikel 1.1a van de Wet milieubeheer vervatte zorgplicht in beginsel slechts geldt in gevallen waarin ernstige nadelige gevolgen optreden of acuut dreigen op te treden, terwijl de Wet milieubeheer er niet op andere wijze in voorziet om die gevolgen te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. De exploitant of de eigenaar van een pand die na het vrijkomen en de verspreiding van asbest tengevolge van een brand in dat pand nalaat direct maatregelen te treffen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, kan redelijkerwijs vermoeden dat door dit nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt.

Nu door het college voldoende aannemelijk is gemaakt dat door het vrijkomen en de verspreiding van asbestvezels ten gevolge van de brand ernstige nadelige gevolgen zijn ontstaan of acuut dreigden te ontstaan voor mens en milieu, die niet op andere wijze door de Wet milieubeheer dan op grond van artikel 1.1a van die wet wordt gereguleerd, rustte op appelanten de verplichting direct na de brand het asbest op te ruimen of in ieder geval andere maatregelen te treffen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Nu niet die maatregelen zijn genomen die redelijkerwijs van appelanten kunnen worden gevergd om die gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, is artikel 1.1a van de Wet milieubeheer overtreden en oordeelde de Afdeling dat het College dan ook terecht bestuursdwang heeft toegepast.