BANNING ABC – Algemene Beginselen Contractenrecht: Terhandstelling van algemene voorwaarden

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

28 april 2014

In de vorige aflevering schreven wij dat een gebruiker zijn algemene voorwaarden van toepassing moet verklaren op de overeenkomst. Vervolgens moet zijn wederpartij de gelding van de algemene voorwaarden accepteren.

 • Informatieplicht
 • Mogelijkheid
 • Redelijke mogelijkheid
 • Online
 • Ter hand stellen
 • Ter beschikking stellen
 • Pdf-bestand
 • Hyperlink
 • Offline
 • Dienstverrichter
 • Dienst
 • Gemakkelijk toegankelijk

De gebruiker heeft ook nog de verplichting om de wederpartij een redelijke mogelijkheid te bieden om van de voorwaarden kennis te nemen (informatieplicht). Zo heeft de wederpartij de mogelijkheid de algemene voorwaarden te lezen en op die manier volledig geïnformeerd te besluiten, of hij een overeenkomst wil aangaan met de gebruiker van die voorwaarden.

Het gaat om een mogelijkheid. Of de wederpartij daar vervolgens gebruik van maakt, doet niet ter zake. Verder moet het een redelijke mogelijkheid zijn. Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake als de voorwaarden zijn weergegeven in onleesbaar kleine lettertjes, in een vreemde taal of in onduidelijke bewoordingen. Ook indien de gebruiker verwijst naar meerdere sets algemene voorwaarden, heeft hij de wederpartij geen redelijke mogelijkheid gegeven om van de voorwaarden kennis te nemen.

Een gebruiker kan op verschillende manieren aan zijn informatieplicht voldoen.

1.
Bij een online gesloten overeenkomst (dat wil zeggen, een overeenkomst die per e-mail of via het Internet tot stand is gekomen) heeft de gebruiker de keuze tussen de algemene voorwaarden fysiek ter hand te stellen of digitaal ter hand te stellen (ter beschikking stellen). De algemene voorwaarden dienen dan op een zodanige wijze ter beschikking te worden gesteld dat de wederpartij de voorwaarden kan opslaan zodat deze voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Het beste is een pdf-bestand op een website of als bijlage bij een e-mail. Een (hyper)link naar een website kan in sommige gevallen ook voldoende zijn. Als het webadres verandert, dan kan de wederpartij de algemene voorwaarden niet meer op een later moment bekijken. In dat geval is niet voldaan aan de informatieplicht.

Is terhand- of terbeschikkingstelling redelijkerwijs niet mogelijk, dan kan de gebruiker volstaan met het bekendmaken van de locatie waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd (een link) of de algemene voorwaarden ter inzage leggen in zijn kantoor en deze op verzoek van de gebruiker kosteloos en onverwijld toezenden. Bij online gesloten overeenkomsten zal echter terbeschikkingstelling evenwel niet snel redelijkerwijs onmogelijk zijn.

2.
Bij een offline gesloten overeenkomst moet de gebruiker de algemene voorwaarden fysiek ter hand stellen. Is dat redelijkerwijs niet mogelijk, dan kan hij volstaan met de voorwaarden ter inzage te leggen op zijn kantoor, bij de Kamer van Koophandel of de griffie van een rechtbank en deze op verzoek van de gebruiker kosteloos en onverwijld toezenden. Denk daarbij aan overeenkomsten die via de telefoon worden gesloten.

Alleen wanneer de wederpartij daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd, mag de gebruiker bij een offline gesloten overeenkomst de voorwaarden ook langs elektronische weg ter beschikking stellen. Is dat redelijkerwijs niet mogelijk, dan kan hij volstaan met het bekendmaken van de locatie waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en deze op verzoek van de gebruiker kosteloos en onverwijld toezenden.

3.
Indien de gebruiker een dienstverrichter is, kan hij ook op een andere manier aan zijn informatieplicht voldoen (zowel bij online als offline contracteren). Een dienst is het verrichten van een economische activiteit, anders dan in loondienst en gewoonlijk tegen vergoeding. Voorbeelden van dienstverrichters voor wie dit geldt zijn managementsconsultants, faciliteitenbeheer, reclamediensten, makelaars, autoverhuurders en reisbureaus. In dat geval moeten de algemene voorwaarden enkel gemakkelijk toegankelijk zijn (elektronisch of fysiek, op de plek waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten).

Voldoet de gebruiker niet aan zijn informatieplicht, dan kan de wederpartij de algemene voorwaarden vernietigen. Aan die voorwaarden komt dan geen werking (meer) toe. Is de wederpartij een grote onderneming (met meer dan vijftig werknemers) of hanteert zij nagenoeg dezelfde voorwaarden als de gebruiker, dan kan zij de voorwaarden niet vernietigen.